ശുഭരാത്രി!
പറയാതെ പറയുന്ന ഒരു കാമ്പുണ്ട്, കഥയ്ക്കപ്പുറമുള്ള ഒരു ജീവിതമുണ്ട്, ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്. അതു തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം.