ഡയറ്റു വേണ്ട, വ്യായാമം വേണ്ട; വണ്ണം കുറയ്ക്കാന്‍ അത്ഭുത മരുന്നുമായി എയിംസ് ഡോക്ടര്‍! സത്യമെന്ത്‌?
വണ്ണം കുറയ്ക്കാന്‍ അത്ഭുതമരുന്ന് കണ്ടെത്തി എയിംസ് ഡോക്ടര്‍! ഡയറ്റും വ്യായാമവുമില്ലാതെ ദിവസം ഒരു കിലോ കുറയ്ക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം. സത്യമെന്ത് ?