പുതിയ വാഹനനിയമവും പിഴയും; മോദിയും അമിത് ഷായും ഗുജറാത്തിനു നല്‍കുന്നത് വമ്പന്‍ കിഴിവ്! സത്യമെന്ത്?
ഗുജറാത്തിനു മാത്രം പുതിയ വാഹനനിയമവും പിഴയും ബാധകമല്ല; മോദിയും അമിത് ഷായും ഗുജറാത്തിനു നല്‍കുന്നത് വമ്പന്‍ കിഴിവ്! വാര്‍ത്തയ്ക്കു പിന്നിലെ സത്യമെന്ത്?