സാന്പത്തിക പിന്തുണ നൽകാൻ ഇവർ
സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിന് ഒട്ടേറെ നടപടികൾ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ എടുത്തുവരുന്നുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം, സംരംഭകത്വം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിരവധി പദ്ധതികൾ ഗവണ്‍മെന്‍റും മറ്റ് ഏജൻസികളും നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്.

ഇതിൽതന്നെ സ്ത്രീകൾക്കും പിന്നോക്കവിഭാഗക്കാർക്കുമായി പ്രത്യേക സൗജന്യങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. സംസ്ഥാനസർക്കാരുകളും സ്ത്രീ സംരംഭകത്വത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധവെയ്ക്കുന്നു.

പലപ്പോഴും വിവര ലഭ്യതയുടെ കുറവാണ് സ്ത്രീ സംരംഭകത്വത്തെ പിന്നോട്ടു വലിക്കുന്നത്. ആശയമുണ്ടെങ്കിൽ സഹായവുമായി എത്തുന്ന നിരവധി സംവിധാനങ്ങൾ സർക്കാർ തലത്തിലും അല്ലാതെയും ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. കെഎസ്ഐഡിസി, ജില്ലാ വ്യവസായകേന്ദ്രങ്ങൾ, ഖാദിബോർഡ്, എൻഎസ്ഐസി, കെഎഫ്സി, മുദ്ര യോജന പദ്ധതി, കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന കോർപറേഷൻ, വനിത വികസന കോർപറേഷൻ, ബാങ്കുകൾ തുടങ്ങിയവ സ്ത്രീ സംരംഭകർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ചുവടെ.

1. ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം
സംരംഭകർക്കു വായ്പ ലഭ്യമാക്കൽ, പരിശീലനം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സേവനങ്ങൾ ജില്ല വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾ നല്കി വരുന്നുണ്ട്. സംരംഭകർക്കായുള്ള പരിശീലന പരിപാടികൾ ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്. സംരംഭകരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം സംരംഭകത്വ പരിശീലന പരിപാടികൾ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഭക്ഷ്യസംസ്കരണം , ഫാഷൻ ടെക്നോളജി, തുടങ്ങിയവയൊക്കെ മുൻഗണന നല്കി പരിശീലനം നല്കുന്ന മേഖലകളാണ്.
വനിത സംരംഭകർക്ക് സാധാരണ സംരംഭകർക്കു ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വായ്പ സബ്സിഡി ലഭ്യമാക്കുന്നു.

പരമാവധി 30 ലക്ഷം രൂപ വരെ ധനസഹായം ലഭിക്കും. വ്യവസായ വകുപ്പിന്‍റെ സംരംഭക സഹായ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വായ്പ ലഭ്യമാക്കി ആരംഭിക്കുന്ന വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾക്ക് നിക്ഷേപ സഹായമായി ലഭിക്കാവുന്ന സാന്പത്തിക ആനുകൂല്യത്തിൻറെ 50 ശതമാനം(പരമാവധി മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ) മൂൻകൂറായി ലഭിക്കും.
സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് നവീന സാങ്കേതിക വിദ്യ ലഭ്യമാക്കി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു സ്ഥിരാസ്തികളിലെ നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ 10 ശതമാനം അധികസഹായമായി (പരമാവധി 10 ലക്ഷം രൂപ) നൽകുന്നു.

2. ഖാദി ബോർഡ്
നൂൽ നൂൽപ്പ്, നെയ്ത്ത് തുടങ്ങിയവയാണ് ഖാദി ബോർഡിന്‍റെ പ്രധാന പ്രവർത്തന മേഖല. പഈ മേഖലകളിലെല്ലാം സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം വളരെ കൂടുതലാണ്. എല്ലാ സംരംഭകർക്കും ഖാദി ബോർഡ് വായ്പയും സബ്സിഡിയുമൊക്കെ നല്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണക്കാർക്കുള്ള വായ്പ സബ്സിഡിയേക്കാൾ അഞ്ചു ശതമാനം കൂടുതലാണ് വനിതകൾക്ക് നൽകുന്നത്.

4. പ്രധാനമന്ത്രി തൊഴിൽ ദായക പദ്ധതി

പുതിയ തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ, സ്വയം തൊഴിൽ, ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവക്ക് സബ്സിഡിയോടുകൂടിയ സഹായങ്ങളാണ് പിഎംഇജിപി നൽകുന്നത്.
ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം

ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിലുള്ള ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് കമ്മിറ്റി അപേക്ഷകരുമായി നടത്തുന്ന അഭിമുഖത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉപയോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പത്രങ്ങൾ, റേഡിയോ, ടി.വി തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരസ്യങ്ങൾ നൽകും.

ഓണ്‍ ലൈൻ വഴിയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. പിഎംഇജിപിയുടെ ഓണ്‍ലൈൻ സൈറ്റുവഴി അപേക്ഷ നൽകാം

പദ്ധതികൾ

ഉത്പാദന മേഖലക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപയും സേവന മേഖലക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയും വരെയാണു വായ്പ. ഖാദി ബോർഡ് അംഗീകരിച്ചതും മറ്റ് സർക്കാർ ബോർഡുകളുടെ കീഴിൽ വരാത്തതുമായ പദ്ധതികൾക്കാണ് ഉത്പാദന മേഖലയിൽ സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുക. കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മൂല്യ വർധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം വരുത്താത്ത ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ യുണിറ്റുകളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്.

പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നവർ മുടക്കുമുതലിന്‍റെ പത്തു ശതമാനം സ്വന്തം മുതൽമുടക്കായി നൽകണം. ബാക്കി വരുന്ന 90 ശതമാനമാണ് ബാങ്ക് വായ്പയായി ലഭിക്കുന്നത്. പട്ടിക ജാതി, പട്ടിക വർഗ, വികലാംഗർ തുടങ്ങിയ ദുർബല വിഭാഗക്കാർ അഞ്ചു ശതമാനം മാത്രം സ്വന്തം മുതൽ മുടക്കായി നൽകിയാൽ മതി.

5. മൈക്രോ യൂണിറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെന്‍റ് & റീഫിനാൻസ് ഏജൻസി ലിമിറ്റഡ് (മുദ്ര)

ചെറുകിട സംരംഭകർക്ക് സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിനും നിലവിലുള്ള സംരംഭം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുദ്ര യോജന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വായ്പകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്.

ബാങ്കുവഴിയാണ് വായ്പകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത്. പൊതുമേഖല ബാങ്കുകൾ വഴിയും സ്വകാര്യ മേഖല ബാങ്കുകൾ വഴിയും ഈ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതു കൂടാതെ 25 ചെറുകിട ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയും മുദ്ര വായ്പ ലഭിക്കും. മൂന്ന് ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ വായ്പ ലഭ്യമാകും.
ചെറുകിട സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും ലിംഗ, പ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വായ്പ ലഭിക്കും. പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിനു പ്രത്യേകം വായ്പയുണ്ട്.
നേരിട്ടുള്ള കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുദ്ര പദ്ധതി പ്രകാരം വായ്പ ലഭിക്കില്ല. പത്തു ലക്ഷം രൂപവരെ ചെറുകിട സംരംഭകർക്ക് ധന സഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് മുദ്ര ലോണുകൾ. മുദ്ര വായ്പകൾക്കും ഈട് ആവശ്യമില്ല.

6. പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പിന്തുണ നൽകി കെഎസ്ബിസിഡിസി
പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർ, മത ന്യൂനപക്ഷവിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവർക്കായി നിരവധി പദ്ധതികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ വനിതകൾക്ക് സാന്പത്തികമായി പിന്തുണ നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാണ് കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന കോർപറേഷൻ. നാഷണൽ ബാക്കവാർഡ് ക്ലാസസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്‍റ് കോർപറേഷനു (എൻബിസിഎഫ്ഡിസി) മായി ചേർന്നാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാക്ക് വാർഡ് ക്ലാസ്സ് വികസന കോർപറേഷൻ(കെഎസ്ബിസിഡിസി) പദ്ധതികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത്.

സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ, ലഘുവായ്പ പദ്ധതികൾ, സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള മഹിള സമൃദ്ധി യോജന തുടങ്ങിയ വായ്പ പദ്ധതികൾ, വിവാഹ വായ്പ,വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി വായ്പകൾ കോർപറേഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്

കുടുംബശ്രീ മുഖേനെയാണ് വായപകൾ ലഭ്യമക്കുന്നത്. എൻജിഒകൾ, സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ എന്നിവ വഴിയും വായ്പകൾ ലഭ്യമാക്കാറുണ്ട്.

സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം

സ്ത്രീശാക്തികരണത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകിയാണ് കോർപറേഷന്‍റെ പ്രവർത്തനം. വിവധ സിഡിഎസുകളിലെ വ്യക്തിഗത,ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങൾക്കാണ് സിഡിഎസുകൾ വഴി വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്.

വായ്പ എടുക്കുന്ന അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലെ 75 ശതമാനം പേരെങ്കിലും ഒബിസി അല്ലെങ്കിൽ മതന്യൂനപക്ഷ (ക്രിസ്ത്യൻ, പാഴ്സി, ബുദ്ധ,ജൈന മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക്) വിഭാഗത്തിൽപെട്ടവരായിരിക്കണം.

8. കെഎസ്ഐഡിസി

തുടക്കകാരായ സംരംഭകർക്ക് വനിത സംരംഭകർക്കും കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങളും സാന്പത്തിക സഹായവുമെല്ലാം ചെയത് നൽകുന്നുണ്ട്.
മെന്‍ററെ കണ്ടെത്തുക
കെഎസ്ഐഡിസി സംരംഭകരെ കണ്ടെത്തി ആവശ്യമായവർക്ക് മെൻററിംഗ് സപ്പോർട്ടു നല്കി വരുന്നുണ്ട്.

അതോടൊപ്പം മാനേജ്മെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് എല്ലാ ജില്ലകളിലും മാനേജ്മെൻറ് ട്രെയിനിംഗ് പരിപാടികൾ വനിത സംരംഭകർക്കായി സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്.
കുടുംബശ്രീയുടെ ജില്ല കോഓർഡിനേറ്റർമാർ, പാർട്ണർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ജില്ല വ്യവസായിക കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവരെയെല്ലാം എംഡിപി പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാറുണ്ട്.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ
തുടക്കകാരായ വനിത സംരംഭകർക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഇൻകുബേഷൻ സൗകര്യങ്ങളും ഓരോരുത്തരുടെയും സംരംഭത്തിനനുസരിച്ചു കെഎസ്ഐഡിസി ലഭ്യമാക്കാറുണ്ട്.

മാർക്കറ്റ് സപ്പോർട്ട്
ദേശീയ, അന്തർദേശീയ മേളകളിലും മറ്റും പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം വനിത സംരംഭകർക്ക് നൽകുന്നതു വഴി അവർക്ക് പുതിയ പുതിയ വ്യാവസായിക ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും തങ്ങളുടെ സംരംഭകത്വ മേഖല കൂടുതൽ വിപുലപ്പെടുത്താനുമുള്ള അവസരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നെറ്റ് വർക്ക് കൂടുതൽ വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സൗജന്യമായി വെബ്സൈറ്റുകൾ സംരംഭകർക്കു കെഎസ്ഐഡിസി തയ്യാറാക്കി നൽകാറുണ്ട്. സംരംഭകരുടെ ഉത്പന്നങ്ങളെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനായി ബ്രാൻഡിംഗ് കന്പനികളുമായി കെഎസ്്ഐഡിസി ടൈഅപ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.


പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ
വനിത സംരംഭകരുടെ സുസ്ഥിരവും സുദീർഘവുമായ വളർച്ചക്ക് കെഎസ്ഐഡിസി ഓരോ ജില്ലയിലെയും ഓരോ മാനേജ്മെന്‍റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനവുമായി ചേർന്ന് വുമണ്‍ എന്‍റപ്രണേഴ്സ് കൊളാബ്രേറ്റിംഗ് ആൻഡ് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് (വികാൻ) എന്നപേരിൽ വേദി ഒരുക്കിയട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി നൽകുക, ആവശ്യമായ രേഖകളെക്കുറിച്ചു സംരംഭകർക്കു മാർഗനിർദേശം നൽകുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മാനേജ്മെൻറ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ചെയ്തു നൽകുന്നത്.

സംരംഭ സന്ദർശനം
മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വനിത സംരംഭകരുടെ സംരംഭങ്ങളെ കണ്ടറിയാനുള്ള അവസരം വനിത സംരംഭകർക്കായി കെഎസ്ഐഡിസി ഒരുക്കാറുണ്ട്.

സാന്പത്തിക സഹായം
വനിതകളുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും വനിതകൾ നടത്തുന്നതുമായ സംരംഭങ്ങൾക്കാണ് കെഎസ്ഐഡിസി സാന്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നത്. സംരംഭം നിർബന്ധമായും ഉത്പാദന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്നതാണ് നിബന്ധന.
9. ദേശീയ ചെറുകിട വ്യവസായ കോർപ്പറേഷൻ (എൻഎസ്ഐസി)

ഏകജാലക രജിസ്ട്രേഷൻ പദ്ധതി
എൻഎസ്ഐസിയുടെ ഏകജാലക രജിസ്ട്രേഷൻ പദ്ധതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന വനിത സംരംഭകർക്ക് സൗജന്യമായി ടെൻഡർ ഫോമുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു.
ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വനിത സംരംഭകർ നിരത ദ്രവ്യം കെട്ടിവെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റും നൽകേണ്ട.

ബാങ്ക് വായ്പ സഹായം
തുടക്കകാരായ വനിത സംരംഭകർക്ക് സാന്പത്തിക സഹായം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ദേശസാത്കൃത ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും വായ്പ എടുക്കാനുള്ള സഹായം എൻഎസ്ഐസി നൽകുന്നുണ്ട്.

അസംസ്കൃത വസ്തു ശേഖരണ സഹായ പദ്ധതി
ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുതൽ അഞ്ചു കോടി രൂപ വരെയുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വനിത സംരംഭകർക്ക് ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഉറപ്പിൻമേൽ വായ്പയായി എൻഎസ്ഐസി ലഭ്യമാക്കുന്നു.

വ്യാപാര മേളകൾ
എൻഎസ്ഐസി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുമായ ദേശീയ വ്യാപാരമേളകളിൽ വനിത സംരംഭകർക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് സബ്സിഡി നൽകാറുണ്ട്.

പരിശീലനവും ഇൻകുബേഷനും

എൻസ്ഐസി വനിത സംരംഭകർക്ക് പരിശീലനവും ഇൻകുബേഷനും നൽകാൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശീലനം നേടുന്ന സംരംഭകർക്ക് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ കുറച്ചു നാൾ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും എൻഎസ്ഐസി നൽകുന്നുണ്ട്.
10. കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപറേഷൻ

ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയിലുള്ള സരംഭകർക്ക് അവരുടെ പ്രോജക്ടുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കെഎഫ്സി ലോണുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ചെറുകിട വ്യവസായികൾക്കു വേണ്ടി ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഫണ്ട്, പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗക്കാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക സ്കീമുകൾ, കണ്‍സൾട്ടൻസി സർവീസുകൾ എന്നിവയും കെഎഫ്സിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്.

പ്രവർത്തന മൂലധന വായ്പ

1. ടേം ലോണ്‍, അല്ലെങ്കിൽ റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ടായാണ് ഇതു നൽകുക.
2. ഹോട്ടലുകൾക്ക് പദ്ധതി ചെലവിന്‍റെ 90 ശതമാനം വായ്പയായി നൽകും.
3. കോണ്‍ട്രാക്റ്റർമാർക്ക് 2 കോടി രൂപ വരെ വായ്പ
4. സിനിമ, സീരിയൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 2 കോടി രൂപ വരെ വായ്പ.
5. അഞ്ചു വർഷമാണ് വായ്പയുടെ കാലാവധി.
6. പലിശ നിരക്ക് 12 ശതമാനമാണ്.
സ്ത്രീ, എസ് സി / എസ്ടി സംരംഭകർ
സ്ത്രീകൾക്കും എസ് സി, എസ്ടി വിഭാഗക്കാർക്കായും വായ്പയിൽ ഇളവുകളും മറ്റും കഐഫ്സി അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്.

* എസ് സി, എസ്ടി സംരംഭകർക്കും ് ഇളവ് നൽകുന്നുണ്ട്
* എനർജി സേവിംഗ് പദ്ധതികൾക്ക് റിബേറ്റ് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്.
* ഇന്നോവേറ്റീവ് ടെക്നോളജി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംരംഭങ്ങളുടെ ടെക്നോളജി പാർട്ടിന് പലിശയിൽ മൂന്നു ശതമാനം അഡീഷണൽ റിബേറ്റ് ലഭിക്കും.

11. സ്റ്റാൻഡപ് ഇന്ത്യ
സ്ത്രീകൾ എസ് സി, എസ്ടി വിഭാഗക്കാർ എന്നിവർക്കായി സംരംഭക സഹായം നൽകുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് സ്റ്റാൻഡ് അപ് ഇന്ത്യ. രാജ്യത്ത് രണ്ടര ലക്ഷം പേർക്ക് നിർബന്ധമായും ഈ ലോണ്‍ നൽകണം എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു ബാങ്ക് നിർബന്ധമായും ഒരു വനിതക്കും ഒരു എസ് സി, എസ് ടി സംരംഭകനുമെങ്കിലും ലോണ്‍ നൽകണം. നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ സേവന മേഖല, വ്യാപര മേഖല എന്നിങ്ങനെ ഏതു മേഖലയിലുമുള്ള സംരംഭങ്ങൾക്കും ധനസഹായം ലഭിക്കും. വ്യക്തി ഗത സംരംഭമല്ലെങ്കിൽക്കൂടി സംരംഭത്തിൽ 51 ശതമാനമെങ്കിലും ഓഹരി പങ്കാളിത്തം എസ് സി, എസ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടായാൽ മതി. പത്തു ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 1 കോടി രൂപവരെയാണ് വായ്പയായി ലഭിക്കുക.

യോഗ്യത
1. 18 വയസിനു മുകളിലുള്ള എസ് സി, എസ്ടി, സ്ത്രീകൾ

2. നിർമാണ മേഖല, സേവന മേഖല, വ്യാപാര മേഖല എന്നിവയിലേതെങ്കിലുമുള്ള ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് പ്രൊജക്റ്റുകളായിരിക്കണം.

3. വ്യക്തിഗത സംരംഭമല്ലെങ്കിൽ എസ് സി, എസ് ടി , സ്ത്രീകൾ ഇവരിലാർക്കെങ്കിലും 51 ശതമാനം ഓഹരി പങ്കാളിത്തം സംരംഭത്തിൽ വേണം.

4. വായ്പ എടുക്കുന്നവർക്ക് മറ്റു ബാങ്കുകളിലോ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല.
തിരിച്ചടവ്
തിരിച്ചടവിന് ഏഴു വർഷം വരെ കാലാവധിയുണ്ട്. 18 മാസമാണ് പരമാവധി മൊറട്ടോറിയം കാലാവധി.
ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഷെഡ്യൂൾഡ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ വഴി സ്റ്റാൻഡപ് ഇന്ത്യ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള വായ്പ ലഭിക്കും.

വായ്പ തുക
പത്തു ലക്ഷം രൂപ മുതൽ ഒരു കോടി രൂപ വരെ പ്രവർത്തന മൂലധനമായും ടേം ലോണായും നൽകും. പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റിന്‍റെ 75 ശതമാനമാണ് വായ്പയായി നൽകുന്നത്. കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് പലിശ ഈടാക്കുക. ( ബാങ്കുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും). സ്റ്റാൻഡപ് ഇന്ത്യ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള വായ്പകൾക്ക് ഈട് നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

13. വനിത വികസന കോർപറേഷൻ

വനിതകളുടെ സമഗ്ര ശാക്തീകരണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള സർക്കാരിൻറെ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിൻറെ കീഴിൽ 1985 മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് കേരള വനിത വികസന കോർപറേഷൻ. സ്വയം തൊഴിൽ വായ്പകളും ലഘു വായ്പ പദ്ധതികളും വഴി സ്ത്രീകളുടെ സാന്പത്തിക ഉയർച്ചയാണ് കോർപറേഷന്‍റെ ലക്ഷ്യം.

അതിനായി കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിലാണ് വായ്പകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത്. വനിത വികസന കോർപറേഷൻ വനിത സംരംഭകർക്കായി ലഭ്യമാക്കുന്ന വായ്പകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ
ലഘു വായ്പ പദ്ധതി

വനിത തൊഴിൽ സരഭകരെ ചെറുകിട തൊഴിലുളിൽ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. നിയമാനുസൃതം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന സന്നദ്ധസംഘടനകൾക്കും അംഗീകൃത സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾക്കുമാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നത്.

യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ
1. സന്നദ്ധ സംഘടന രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു മൂന്നു വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കണം
2. സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ കീഴിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്നു വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം
3. വനിത വികസന കോർപറേഷനിൽ എംപാനൽ ചെയ്ത സന്നദ്ധസംഘടനകെൾക്കു മാത്രമേ വായ്പ അനുവദിക്കുകയുള്ളു.

വായ്പ നൽകാൻ ബാങ്കുകളും തയ്യാർ

ധനാകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും സംരംഭ സഹായ സ്ഥാപനങ്ങളും വായ്പയും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും നൽകി വനിത സംരംഭകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ബാങ്കുകളും പിന്നിലല്ല. സ്ത്രീ സംരംഭകർക്കു മാത്രമായി നിരവധി വായ്പകൾ ബാങ്കുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. പ്രോസസിംഗ് ഫീസ് ഈടാക്കാതെയും കുറഞ്ഞ മാർജിനും പലിശയും മാത്രം ഈടാക്കിയുമാണ് ബാങ്കുകൾ വായ്പ നൽകുന്നത്. നിലവിൽ സൂക്ഷമ ചെറുകിട വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ, സ്വയംതൊഴിൽ എന്നിവ നടത്തുന്നവർക്ക് അത് വിപുലീകരിക്കാനും പുതിയതായി സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനാഗ്രഹി ക്കുന്നവർക്ക് അതിനുമുള്ള അവസരങ്ങളുമാണ് നൽകുന്നത്.