ടാക്സ് റിട്ടേ‌ൺ 24 മുതൽ, അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ 18
Tuesday, January 11, 2022 2:11 PM IST
വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി: ഫെഡറൽ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ജനുവരി 24 (തിങ്കൾ) മുതൽ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങും. അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ 18 ആണ്. ഈ സമയപരിധി കഴിഞ്ഞാലും ഓൺലൈനിലൂടെ അപേക്ഷിച്ചാൽ ആറു മാസം കൂടി കാലാവധി നീട്ടി കിട്ടും.

ഐആർഎസിലേക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട തുകയ്ക്ക് കാലാവധി നീട്ടികിട്ടുകയില്ലെന്ന് പ്രത്യേകം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2021 ൽ ഐആർഎസ് വിഹിതം അടയ്ക്കേണ്ടവർ പ്രത്യേക പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മേയ് 16 വരെ കാലാവധി നീട്ടി ലഭിക്കും.

ടാക്സ് സീസണിൽ ഐആർഎസിൽ കൂടുതൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാൽ കഴിഞ്ഞവർഷത്തെപോലെ നികുതിദായകർക്ക് തിരികെ ലഭിക്കേണ്ട തുകക്ക് അൽപം താമസം നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.

നികുതിദായകർ ഐർഎസിലേക്ക് ഫോൺകോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറുപടി ലഭിക്കാൻ താമസം നേരിടുമെന്നും കഴിഞ്ഞവർഷം ലഭിച്ച ഫോൺകോളുകളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടു വിഭാഗത്തിനും മറുപടി നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ഐആർഎസ് ഗവ. (irs.gov.) ഓൺലൈൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും സമർപ്പിച്ചാൽ മറുപടി ലഭിക്കുമെന്നും അറിയിപ്പ് തുടർന്നു പറയുന്നു.

ടാക്സ് റിട്ടേൺ സമർപ്പിച്ചാൽ കഴിവതും 21 ദിവസത്തിനകം റീഫ‌ണ്ടിനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ വ്യവസായ, വാണിജ്യ ടാക്സ് റിട്ടേൺസിന്‍റെ തീയതി ഇതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്.

പി.പി. ചെറിയാൻ