വേ​ദി​ക​ളി​ല്‍ ഇ​ന്ന്
Thursday, December 1, 2022 10:51 PM IST
വേ​ദി : 1 നാ​ടോ​ടി​നൃ​ത്തം എ​ച്ച്എ​സ് (ആ​ണ്‍, പെ​ണ്‍), സം​ഘ​നൃ​ത്തം എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്
വേ​ദി 2 : വ​യ​ലി​ന്‍ പാ​ശ്ചാ​ത്യം എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്. പൗ​ര​സ്ത്യം എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്. വീ​ണ എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്. ഗി​ത്താ​ര്‍ എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്
വേ​ദി 3 : പ്ര​സം​ഗം ഹി​ന്ദി യു​പി, എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, ഹി​ന്ദി പ​ദ്യം ചൊ​ല്ല​ല്‍ യു​പി, എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്.
വേ​ദി 4 : ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​നം യു​പി, എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്,
വേ​ദി 5 : അ​റ​ബി​ക് നാ​ട​കം എ​ച്ച്എ​സ്
വേ​ദി 6 : ഉ​റു​ദു പ്ര​സം​ഗം എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, ഉ​റു​ദു പ​ദ്യം​ചൊ​ല്ല​ല്‍ യു​പി, എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്. ക്വി​സ് യു​പി, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്
വേ​ദി 7 : സ്കി​റ്റ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് യു​പി, എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്
വേ​ദി 8 : മ​ല​യാ​ളം പ​ദ്യം ചൊ​ല്ല​ല്‍ (ജ​ന​റ​ല്‍) യു​പി. അ​ക്ഷ​ര​ശ്ലോ​കം യു​പി, എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, കാ​വ്യ​കേ​ളി എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്
വേ​ദി 9 : പൂ​ര​ക്ക​ളി എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്.
വേ​ദി 10 : നാ​ടോ​ടി​നൃ​ത്തം എ​ച്ച്എ​സ് (പെ​ണ്‍), എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ് (ആ​ണ്‍, പെ​ണ്‍). സം​ഘ​നൃ​ത്തം യു​പി.
വേ​ദി 11 : പ​ദ്യം ക​ന്ന​ട യു​പി, എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്. പ്ര​സം​ഗം ക​ന്ന​ട യു​പി, എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്. യ​ക്ഷ​ഗാ​നം എ​ച്ച്എ​സ്
വേ​ദി 12 : പ​ദ്യം ത​മി​ഴ് യു​പി, എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്. പ്ര​സം​ഗം ത​മി​ഴ് യു​പി, എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്