വാര്‍ഡിലും പൂന്തോട്ടവും എഫ്എം റേഡിയോയും ! മാതൃകയായി കോട്ടയം മെഡി. കോളേജ് ആശുപത്രി