തലസ്ഥാനം അടക്കിവാണ പെണ്‍പോരാളി! ഷീല ദീക്ഷിത് ഓര്‍മയാകുമ്പോള്‍!