Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
hnFknsâ Imcyw ]mÀ«n I½nj³ Xocpam\n¡pw: Imcm«v


 Posted Date : 16 May 2013

Xncph\´]pcw: {]Xn]£ t\Xmhv hn.Fkv. ANypXm\µs\ XÂØm\¯p\n¶v \o¡Wtam F¶ Imcyw ]mÀ«n I½nj³ Xocpam\n¡psa¶v kn]nFw P\d sk{I«dn {]Imiv Imcm«v. kwØm\ kanXnbn hnFkns\ {]Xn]£ t\XrØm\¯p\n¶v \o¡Wsa¶ iàamb Bhiyw DbÀ¶ kmlNcy¯nembncp¶p Imcm«nsâ hniZoIcWw.

{]Imiv Imcm«v DÄs¸sS BdwK I½oj\mWv hnFkns\XntcbpÅ Btcm]W§Ä At\zjn¡p¶Xv. tI{µ I½nän tbmK¯nemWv Btcm]W§sf¡pdn¨v At\zjn¡m³ I½njs\ \ntbmKn¨Xv. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.