Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
AgnaXn: {][m\a{´n D¯chmZn¯w GsäSp¯v cmPnhbv¡Wsa¶v _nsP]n


 Posted Date : 16 May 2013

tIm¡¯: cmPy¯v tIm¬{Kkv t\cnSp¶ AgnaXn tIkpIfpsS [mÀanI D¯chmZnXzw GsäSp¯v {][m\a{´n cmPnhbv¡Wsa¶v _nsP]n. bp]nF kÀ¡mcnsâ ZpÀ`cW¯ns\Xnsc Häs¡«mbn P\§Ä t]mcmSWsa¶pw _nsP]n tZiob P\d sk{I«dn [Àta{µ {][m³ ]dªp.

I¡cn hnhmZw, SpPn, sdbnÂth ssI¡qent¡kv F¶o Btcm]W§Ä bp]nF kÀ¡mcnsâ {]XnÑmb XIÀ¯p. ASp¯ temIvk`m sXcsªSp¸n ]Ýna_wKmfn _nsP]n kÀhiànbpsaSp¯p t]mcmSpsa¶pw [Àta{µ {][m³ ]dªp. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.