Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
tIcfbm{Xm t]mkvädn D½³ NmWvSnbpsS "Xesh«n'


 Posted Date : 24 April 2013

hSIc: sI]nknkn A[y£³ ctaiv sN¶n¯ebpsS tIcfmbm{X hnhmZamIp¶p. bm{XbpsS `mKambn hSIcbn Øm]n¨ t]mkvädpIfnÂ\n¶v apJya{´n D½³ NmWvSnbptSbpw Sn. kn²nJnsâbpw Nn{X§Ä sh«namänsb¶mWv Btcm]Ww.

CtXmsS bm{Xbvs¡Xntc F {Kq¸v cwK¯ph¶p. t\Xm¡fpsS Nn{XapÄs¸Sp¶ t]mkväÀ ]p\xØm]n¨nsæn tIcfbm{X _lnjvIcn¡psa¶v F {Kq¸v ap¶dnbn¸v \ÂIn. Nn{Xw sh«namänbhÀs¡Xntc \S]SnsbSp¡Wsa¶pw F {Kq¸v t\Xm¡Ä Bhiys¸«p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.