Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
Bw_pe³kv {S¡pambn Iq«nbnSn¨v \mep acWw


 Posted Date : 24 April 2013

cmPvL«v: N¯okvL«nse cmPvL«v PnÃbn Bw_qe³kv {S¡pambn Iq«nbnSn¨v HcpIpSpw_¯nse aq¶p t]À AS¡w \mept]À acn¨p. HcmÄ¡v kmcambn ]cnt¡äp. s{Sbn\]IS¯n acn¨ _Ôphnsâ arXtZlhpambn dmbv]qcn \n¶pw dm©nbnte¡v t]mIsh C¶se AÀ[cm{XntbmsS sImsUmXssdbnemWv A]ISw.

AanXthK¯n F¯nb {S¡pambn Bw_pe³kv Iq«nCSn¡pIbmbncp¶p F¶v cmPvL«v t]meokv kq{]WvSv cmlp `KXv hmÀ¯m GP³kntbmSv ]dªp. A]IS¯n Bw_pe³kv ]qÀWambpw XIÀ¶p. aq¶pt]À kw`hØe¯psh¨p Xs¶ acn¨p. HcmÄ Bip]{Xnbn sh¨mWv acn¨sX¶pw t]meokv Adnbn¨p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.