Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
UnsshF^vsF amÀ¨n kwLÀjw


 Posted Date : 2 April 2013

Xncph\´]pcw: KtWjv Ipamdns\ kwc£n¡p¶ apJya{´n D½³ NmWvvSnbpsS cmPn Bhiys¸«v UnsshF^vsF \nbak`bnte¡p \S¯nb amÀ¨n kwLÀjw. t]meokv cWvvSp h«w amÀ¨ns\Xntc Pe]oc¦n {]tbmKn¨p. amÀ¨v UnsshF^vsF kwØm\ sk{I«dn Sn.hn. cmtPjv DZvLmS\w sNbvXp. amÀ¨n t]meokp t\À¡v ItÃdpWvvSmbn. t]meokv \S¯nb em¯n¨mÀ¨n cWvvSp UnsshF^vsF {]hÀ¯IÀ¡p ]cnt¡äp. kam[m\]cambn \S¯nb {]IS\¯n\p t\À¡v t]meokv a\x¸qÀhw B{IaWw Agn¨phnSpIbmbncp¶psh¶v cmtPjv Adnbn¨p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.