ഫ്ളോറൽ കളക്ഷൻസ്
Friday, December 11, 2015 6:09 AM IST
വേനലിൽ അല്പം കൂളാകാൻ യൂത്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഫ്ളോറൽ കളക്ഷൻസാണ്. ധരിക്കുന്നവർക്കും കാണുന്നവർക്കും കൂടുതൽ എനർജി നിറയ്ക്കാൻ ഇതിലും ബെറ്ററായ ഡ്രസ് ഇല്ലെന്നാണു ടീൻസിന്റെ പക്ഷം.<യൃ><യൃ>ഫ്ളോറൽ പ്രിന്റുള്ള വസ്ത്രങ്ങളിൽ ക്രിസാന്തമത്തിനും റോസിനുമാണു കൂടുതൽ തിളക്കം. ഓവർസൈസ്ഡ് പ്രിന്റുകൾക്കും വൻ ഡിമാൻഡുണ്ട്. ഫ്രോക്കുകൾ, മിഡി, കുർത്തി, മാക്സി... ഇങ്ങനെപ്പോകുന്നു ഫ്ളോറൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത വസ്ത്രശേഖരങ്ങൾ. <യൃ><യൃ>ടീനേജേഴ്സിനു പ്രിയം ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സിലുള്ള ബോൾഡു പ്രിന്റുകളോടു തന്നെയാണ്. സീ ഗ്രീൻ, ലൈറ്റ് ബ്ലൂ, പിങ്ക്, പീച്ച് നിറങ്ങളിലുള്ള പേസ്റ്റൽ ഫ്ളോറൽ പ്രിന്റുകൾക്ക് ആരാധകർ ഏറെയാണു വസ്ത്രവ്യാപാരികൾ പറയുന്നു. 250 രൂപ മുതലാണ് വില. <യൃ><യൃ>വേനൽക്കാല വസ്ത്രവിപണിയിൽ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ മൂവ്മെന്റുള്ളത് ലിനൻ തുണികൾക്കാണ്. കാപ്രിസ്, ത്രീഫോർത്ത്, കുർത്തി, ഷോർട്സ്... ഇങ്ങനെ വേനൽച്ചൂടിൽ ആശ്വാസം തരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഏറെയാണ്. ഡെനിം ഷോർട്സുകൾ വാങ്ങണമെങ്കിൽ 600 രൂപയെങ്കിലും മുടക്കണം. <യൃ>