Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Latest News  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health

 

? acWw Hcn¡Â am{Xw, `mKyw Hcn¡Â am{Xw. F¶m tIcf¯nse P\§Ä ]e Ime§fmbn IgpXIfmbn Pohn¡p¶p. PohnXhpw Hcn¡Â am{Xatà DÅq \mbÀPo?

sI.Fw.kp{_lvaWy³, ^tdm¡v

= AsX. "IgpXbmtbm, ]penbmtbm' F§s\ Pohn¡Wsa¶v \n§Ä¡p Xocpam\n¡mw!


? C¶s¯ Nne sNdp¸¡mÀ (B¬Ip«nIÄ) apSn \o«nhfÀ¯n Ad_n¯mSnbpw h¨v Hcp ImXn I½epw C«p \S¶m s]¬Ip«nIÄ Chsc Cãs¸Spsa¶mtWm ChcpsS [mcW. CXns\¸än \mbÀPo F´p]dbp¶p?

hnPb³ hn.sI, Imcbv¡Â

= B a«n \S¡p¶ s]¬Ip«nIfpapWvSv, AhÀ¡v Ahsc XoÀ¨bmbpw CjvSs¸Spw!


? \mev]¯n\mep hbkpw \mev]Xp koäpapÅ tIm¬{Kkv D]m[y£³ cmlpÂPosb s]®psI«n¨m Xmbve³Un\p t]mImsX C´ysb IsWvS¯m³ {]m]vX\m¡ntÃ?

sI. hnPb³ ]pdt¨cn

= Xmbve³Un\p t]mImsX ]änÃ! HmÄ C³Uy³kv BÀ lnkv {_tZgvkv B³Uv kntÌgvkv...............

politicalnaircartoons.blogspot.in
Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.