Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
tIcfw d®d]v
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
I«¡v: 64þmaXv tZiob PqWnbÀ _mkvIävt_mÄ Nm¼y³jn¸n s]¬Ip«nIfpsS hn`mK¯n tIcfw d®d]v. 68s\Xntc 79 t]mbnâpIÄ¡v O¯okvKUnt\mSmWp tIcfw ]cmPbs¸«Xv. BdSn Ggn©v DbcapÅ ]q\w NXpÀthZnbmWv tIcf¯nsâ IYIgn¨Xv. ]q\w 43 t]mbnâpIfmWv kz´am¡nbXv. tIcf¯n\pthWvSn ]qPmtamÄ 33 t]mbnâv t\Sn.

aq¶mw Øm\¯n\pthWvSn aÕcn¨ B¬Ip«nIfpw C¶se ]cmPbs¸«p. Xangv\mSns\Xntc 57þ96 F¶ {Ia¯nemWv tIcfw tXmäXv. s]¬Ip«nIfpsS hn`mK¯n Xangv\mSns\ ]cmPbs¸Sp¯n almcmjv{S sh¦ew t\Sn.hnkn t]mSn sNss¶bn³
kzÀW{]`bn tIcfw
sIWnsbmcp¡n C´y
Xncph\´]pcw Nm¼y·mÀ
db ]cnioeI\mbn knZm³?
kwØm\ kvIqÄ aoäv: temtKm {]Imi\w sNbvXp
cRvPn: hoWpw hogv¯nbpw tIcfw
C´yþ]mIv {In¡äv ]c¼c: A´na Xocpam\w kÀ¡mscSp¡pw

Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.