വിവിധ വേ​ദി​കളി​ല്‍ ഇ​ന്ന്
Thursday, November 14, 2019 1:27 AM IST
വേ​ദി 1-നാ​ട്യ മ​ണ്ഡ​പം: ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം എ​ച്ച്എ​സ് ഗേ​ള്‍​സ്, ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ് ഗേ​ള്‍​സ്, കു​ച്ചു​പ്പു​ടി എ​ച്ച്എ​സ് ഗേ​ള്‍​സ്, കു​ച്ചി​പ്പു​ടി എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ് ഗേ​ള്‍​സ്, മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം യു​പി, മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം എ​ച്ച്എ​സ്, മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്.
വേ​ദി 2-സ്വ​ര​ല​യം: ക​ഥ​ക​ളി​സം​ഗീ​തം എ​ച്ച്എ​സ്, ക​ഥ​ക​ളി​സം​ഗീ​തം എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, ക​ഥ​ക​ളി സിം​ഗി​ള്‍ എ​ച്ച്എ​സ്, ക​ഥ​ക​ളി സിം​ഗി​ള്‍ എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, ക​ഥ​ക​ളി ഗ്രൂ​പ്പ് എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്.
വേ​ദി 3-മ​ധു​വാ​ഹി​നി: ല​ളി​ത​ഗാ​നം യു​പി, ശാ​സ്ത്രീ​യ സം​ഗീ​തം യു​പി, സം​ഘ​ഗാ​നം യു​പി, സം​ഘ​ഗാ​നം എ​ച്ച്എ​സ്, സം​ഘ​ഗാ​നം എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​നം യു​പി, ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​നം എ​ച്ച്എ​സ്, ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​നം എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്.
വേ​ദി 4 - മ​ഞ്ജ​രി: വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ട് എ​ച്ച്എ​സ്, വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ട് എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, നാ​ട​ന്‍​പാ​ട്ട് എ​ച്ച്എ​സ്, നാ​ട​ന്‍​പാ​ട്ട് എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്.
വേ​ദി 5-പ​ട്ടു​റു​മാ​ല്‍: ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം യു​പി, ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം എ​ച്ച്എ​സ് ബോ​യ്സ്, ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ് ബോ​യ്സ്, തി​രു​വാ​തി​ര യു​പി, തി​രു​വാ​തി​ര എ​ച്ച്എ​സ്, തി​രു​വാ​തി​ര എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്
വേ​ദി 6-ച​ന്ദ്ര​ഗി​രി: വ​യ​ലി​ന്‍ പാ​ശ്ചാ​ത്യം എ​ച്ച്എ​സ്, വ​യ​ലി​ന്‍ പാ​ശ്ചാ​ത്യം എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, വ​യ​ലി​ന്‍ പൗ​ര​സ്ത്യം എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, ഓ​ട​ക്കു​ഴ​ല്‍ എ​ച്ച്എ​സ്, ഓ​ട​ക്കു​ഴ​ല്‍ എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, മി​മി​ക്രി എ​ച്ച്എ​സ് ഗേ​ള്‍​സ്, മി​മി​ക്രി എ​ച്ച്എ​സ് ബോ​യ്സ്, മി​മി​ക്രി എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ് ബോ​യ്സ്, മി​മി​ക്രി എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ് ഗേ​ള്‍​സ്.
വേ​ദി 7-സ​പ്ത​മി: നാ​ട​കം എ​ച്ച്എ​സ്, നാ​ട​കം സം​സ​കൃ​തം യു​പി, നാ​ട​കം സം​സ്‌​കൃ​തം എ​ച്ച്എ​സ്.
വേ​ദി 8-സാ​രം​ഗി: പ​ദ്യം ചൊ​ല്ല​ല്‍ ഹി​ന്ദി യു​പി, എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, പ്ര​സം​ഗം ഹി​ന്ദി യു​പി, എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, അ​ക്ഷ​ര​ശ്ലോ​കം യു​പി, എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, കാ​വ്യ​കേ​ളി എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്.
വേ​ദി 9-ത​രം​ഗി​ണി: പ​രി​ച​മു​ട്ടു​ക​ളി എ​ച്ച്എ​സ്, പ​രി​ച​മു​ട്ടു​ക​ളി എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, ച​വി​ട്ടു​നാ​ട​കം എ​ച്ച്എ​സ്. ച​വി​ട്ടു​നാ​ട​കം എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, മാ​ര്‍​ഗം​ക​ളി എ​ച്ച്എ​സ്, മാ​ര്‍​ഗം​ക​ളി എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, വൃ​ന്ദ​വാ​ദ്യം എ​ച്ച്എ​സ്, വൃ​ന്ദ​വാ​ദ്യം എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്.
വേ​ദി 10-പൊ​ലി​ക: പ്ര​സം​ഗം യു​പി, പ്ര​സം​ഗം എ​ച്ച്എ​സ്, പ്ര​സം​ഗം എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, സം​ഭാ​ഷ​ണം യു​പി, എ​ച്ച്എ​സ്, പ​ദ്യ​പ്പാ​ട്ട് യു​പി, പ​ദ്യം​ചൊ​ല്ല​ല്‍ അ​റ​ബി​ക് എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്, യു​പി.
വേ​ദി 11-തം​ബു​രു: ഗി​റ്റാ​ര്‍ പാ​ശ്ചാ​ത്യം എ​ച്ച്എ​സ്, ഗി​റ്റാ​ര്‍ പാ​ശ്ചാ​ത്യം എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, ത​ബ​ല എ​ച്ച്എ​സ്, ത​ബ​ല എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, മൃ​ദം​ഗം എ​ച്ച്എ​സ്, മൃ​ദം​ഗം എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, ത്രി​പ്പി​ള്‍ ജാ​സ് എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്.
വേ​ദി 12-പ​യ​സ്വി​നി: ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം യു​പി, ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം എ​ച്ച്എ​സ്, സം​ഘ​ഗാ​നം യു​പി, സം​ഘ​ഗാ​നം എ​ച്ച്എ​സ്, വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം യു​പി, വ​ന്ദേ​മാ​ത​രം എ​ച്ച്എ​സ്, അ​ഷ്ട​പ​ദി എ​ച്ച്എ​സ്.