Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
Click here for detailed news of all items
AhImi Hmlcn: knbm 383 tImSn kamlcn¡pw
s\Sp¼mticn: AhImi Hmlcn aptJ\ sIm¨n³ CâÀ\mjW FbÀt]mÀ«v (knbmÂ) Cu amkw 383,07,47,500 cq] kamlcn¡pw. \nehnepÅ 18,000 ¯n¸cw Hmlcn DSaIÄ¡v 7,65,14,950 AhImi HmlcnbmWv \evIp¶Xv. AhImi Hmlcn A\p]mXw \men\v H¶v F¶XmWv.

10 cq] apJhnebpÅ Hmlcn 40 cq] {]oanb¯n 50 cq]bv¡mWv sImSp¡p¶Xv. Pq¬ 24 apX ...
Acnbpw ]©kmcbpw shfns¨®bpw hne Ipd¨p hn¡pw
sIm¨n: HmWt¯mS\p_Ôn¨p knhn kss¹kv tImÀ¸tdj³ (kss¹tIm) kwØm\¯v 1500 Hmfw HmW¨´IÄ XpS§psa¶p a{´n A\q]...
ImX hyhkmb taJebpsS hfÀ¨ aq¶p iXam\ambn Ipdªp
apwss_: F«p ImX hyhkmb taJeIfn PqWnse hfÀ¨m \nc¡v aq¶p iXam\ambn Ipdªp. amÀ¨v, G{]n amk§fn CSnhp...
_nkvanbn 100 aWn¡qÀ saKm skbnÂ
sIm¨n: {]apJ dos«bn {Kq¸mb _nkvanbn 100 aWn¡qÀ saKm skbn Bcw`n¨p. _nkvanbnÂ\n¶p 100 aWn¡qdn\pÅn ...
{Sbw^v ssSKÀ 800 FIvkvBÀ hn]Wnbnse¯n
sIm¨n: kmlknI tamt«mÀ ssk¡nÄ \nÀamXm¡fmb {Sbw^v ssSKÀ 800 FIvkvBÀ hn]Wnbnend¡n. C´y³ kmlknI tamt«mÀ ...
]nF^v hniZmwi§Ä C\n samss_ t^mWnÂ
sIm¨n: Fwt¹mbokv s{]mhnUâv ^WvSv HmÀKss\tkj³(C]nF^v)A¡uWvSv hniZmwi§Ä C\n AwK§Ä¡v samss_ t^mWn e`y...
emh ]nIvk hn1 hn]WnbnÂ
sIm¨n: {]apJ samss_ I¼\nbmb emh CâÀ\mjW enanäUv B³t{UmbvUv h¬ ¹mävt^man {]hÀ¯n¡p¶ ]nIvk kocokv k...
Deepika Daily dpathram
Rashtra Deepika
Cinema
Sthreedhanam
Sunday Deepika
Business Deepika
Karshakan
Kuttikalude Deepika
Childrens Digest
Chocolate
Career Deepika
Youth Special
tech@deepika
4Wheel
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.