Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Latest News  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health


Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  •  
Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  hym]mc \nehmcw  

2016 July 23rd Saturday

Quintal RATE
sIm¨n
shfns¨® 8,150
HmKÌv  
sk]väw_À  
 
sIm{] 5,165 5,250
FIvkvs]ÃÀ 1,950
tdm«dn 2,000
 
IpcpapfIv
A¬KmÀ_nÄUv 69,200
KmÀ_nÄUv 72,200
 
]©kmc 3,800
apfIv 14,000 15,500
]¨cn 2,300 2,600
]pgp¡ecn 2,650 2,850
 
Be¸pg
shfns¨®
¢o³ 8,150
 
sIm{] (sXfnhv)

5,100

anÂIzmfnän 5,150
sX¡³ cmin 5,200
 
Acn
t_m[\ 1,490
 
Ipdph 1,480
 
kzÀWw
Be¸pg X¦w 30,100
sIm¨n ]h³ 22,720
Be¸pg ]h³ 22,720
Be¸pg Hcp {Kmw 2,840
 
d_À (d_Àt_mÀUv X¶ hne)
BÀ.Fkv.Fkv 4
sIm¨n 14,300
tIm«bw

14,300

BÀ.Fkv.Fkv 5
sIm¨n 13,950
tIm«bw 13,950
_mt¦m¡v
BÀ.Fkv.Fkv 1 13,369
BÀ.Fkv.Fkv 2 13,254
BÀ.Fkv.Fkv 3 13,148
BÀ.Fkv.Fkv 4 13,090
BÀ.Fkv.Fkv 5 13,004
Izemew]qÀ
Fkv.Fw.BÀ 20 8,777
tUmfÀ 13,060

Rashtra Deepika LTD
Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.