Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Latest News  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health


Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  •  
Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  hym]mc \nehmcw  

2016 December 5th Monday

Quintal RATE
sIm¨n
shfns¨® 11,000
HmKÌv  
sk]väw_À  
 
sIm{] 7,0057,100
FIvkvs]ÃÀ 2,000
tdm«dn 2,300
 
IpcpapfIv
A¬KmÀ_nÄUv 67,300
KmÀ_nÄUv 70,300
 
]©kmc 3,880
apfIv 11,800 22,300
]¨cn 2,100 2,800
]pgp¡ecn 2,900 3,100
 
Be¸pg
shfns¨®
¢o³ 10,800
 
sIm{] (sXfnhv)

6,800

anÂIzmfnän 6,850
sX¡³ cmin 6,900
 
Acn
t_m[\ 1,490
 
Ipdph 1,480
 
kzÀWw
Be¸pg X¦w 28,700
sIm¨n ]h³ 21,600
Be¸pg ]h³ 21,600
Be¸pg Hcp {Kmw 2,700
 
d_À (d_Àt_mÀUv X¶ hne)
BÀ.Fkv.Fkv 4
sIm¨n 12,900
tIm«bw

12,900

BÀ.Fkv.Fkv 5
sIm¨n 12,500
tIm«bw 12,500
_mt¦m¡v
BÀ.Fkv.Fkv 1 13,952
BÀ.Fkv.Fkv 2 13,837
BÀ.Fkv.Fkv 3 13,732
BÀ.Fkv.Fkv 4 13,674
BÀ.Fkv.Fkv 5 13,588
Izemew]qÀ
Fkv.Fw.BÀ 20 12,091
tUmfÀ 17,685
Rashtra Deepika LTD