Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Latest News  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health


Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  •  
Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  hym]mc \nehmcw  

2016 May 2nd Monday

Quintal RATE
sIm¨n
shfns¨® 9,000
HmKÌv  
sk]väw_À  
 
sIm{] 5,7256,050
FIvkvs]ÃÀ 2000
tdm«dn 2,300
 
IpcpapfIv
A¬KmÀ_nÄUv 68,800
KmÀ_nÄUv 71,800
 
]©kmc 3,850
apfIv 13,800 15,000
]¨cn 2,300 2,600
]pgp¡ecn 2,650 2,850
 
Be¸pg
shfns¨®
¢o³ 9,100
 
sIm{] (sXfnhv)

5,800

anÂIzmfnän 5,850
sX¡³ cmin 5,900
 
Acn
t_m[\ 1,490
 
Ipdph 1,480
 
kzÀWw
Be¸pg X¦w 29,750
sIm¨n ]h³ 22,560
Be¸pg ]h³ 22,560
Be¸pg Hcp {Kmw 2,820
 
d_À (d_Àt_mÀUv X¶ hne)
BÀ.Fkv.Fkv 4
sIm¨n 13,800
tIm«bw

13,800

BÀ.Fkv.Fkv 5
sIm¨n 13,550
tIm«bw 13,550
_mt¦m¡v
BÀ.Fkv.Fkv 1 12,430
BÀ.Fkv.Fkv 2 12,316
BÀ.Fkv.Fkv 3 12,212
BÀ.Fkv.Fkv 4 12,156
BÀ.Fkv.Fkv 5 12,070
Izemew]qÀ
Fkv.Fw.BÀ 20 9,991
tUmfÀ 15.045

Rashtra Deepika LTD
Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.