Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Latest News  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health


Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  •  
Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  hym]mc \nehmcw  

2016 september 23rd Friday

Quintal RATE
sIm¨n
shfns¨® 10,000
HmKÌv  
sk]väw_À  
 
sIm{] 6,410 6,450
FIvkvs]ÃÀ 2,150
tdm«dn 2,300
 
IpcpapfIv
A¬KmÀ_nÄUv 68,700
KmÀ_nÄUv 71,700
 
]©kmc 3,860
apfIv 13,500 21,000
]¨cn 2,300 2,600
]pgp¡ecn 2,650 2,850
 
Be¸pg
shfns¨®
¢o³ 10,000
 
sIm{] (sXfnhv)

6,500

anÂIzmfnän 6,550
sX¡³ cmin 6,600
 
Acn
t_m[\ 1,490
 
Ipdph 1,480
 
kzÀWw
Be¸pg X¦w 31,000
sIm¨n ]h³ 23,400
Be¸pg ]h³ 23,400
Be¸pg Hcp {Kmw 2,925
 
d_À (d_Àt_mÀUv X¶ hne)
BÀ.Fkv.Fkv 4
sIm¨n 12,150
tIm«bw

12,150

BÀ.Fkv.Fkv 5
sIm¨n 11,600
tIm«bw 11,600
_mt¦m¡v
BÀ.Fkv.Fkv 1 11,397
BÀ.Fkv.Fkv 2 11,282
BÀ.Fkv.Fkv 3 11,176
BÀ.Fkv.Fkv 4 11,118
BÀ.Fkv.Fkv 5 11,031
Izemew]qÀ
Fkv.Fw.BÀ 20 9,799
tUmfÀ 14,660
Rashtra Deepika LTD