Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Latest News  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health


Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  •  
Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  hym]mc \nehmcw  

2016 Februvary 5th Friday

Quintal RATE
sIm¨n
shfns¨® 8,950
HmKÌv  
sk]väw_À  
 
sIm{] 5755 5,800
FIvkvs]ÃÀ 2100
tdm«dn 2400
 
IpcpapfIv
A¬KmÀ_nÄUv 60,400
KmÀ_nÄUv 63,400
 
]©kmc 3,300
apfIv 13,500 15,000
]¨cn 2,300 2,600
]pgp¡ecn 2,650 2,850
 
Be¸pg
shfns¨®
¢o³ 8,950
 
sIm{] (sXfnhv)

5,900

anÂIzmfnän 6,950
sX¡³ cmin 6,000
 
Acn
t_m[\ 1,490
 
Ipdph 1,480
 
kzÀWw
Be¸pg X¦w 27,050
sIm¨n ]h³ 20,520
Be¸pg ]h³ 20,520
Be¸pg Hcp {Kmw 2,565
 
d_À (d_Àt_mÀUv ]dª hne)
BÀ.Fkv.Fkv 4
sIm¨n 9,100
tIm«bw

9,100

BÀ.Fkv.Fkv 5
sIm¨n 8,700
tIm«bw 8,700
_mt¦m¡v
BÀ.Fkv.Fkv 1 8,699
BÀ.Fkv.Fkv 2 8,585
BÀ.Fkv.Fkv 3 8,480
BÀ.Fkv.Fkv 4 8,423
BÀ.Fkv.Fkv 5 8,337
Izemew]qÀ
Fkv.Fw.BÀ 20 7,442
tUmfÀ 10,975

Rashtra Deepika LTD
Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.