Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Latest News  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health


Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  •  
Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  hym]mc \nehmcw  
2015 July 2nd Thursday
Quintal RATE
sIm¨n
shfns¨® 11,300
Pq¬  
Pqsse  
 
sIm{] 72607275
FIvkvs]ÃÀ 2000
tdm«dn 2500
 
IpcpapfIv
A¬KmÀ_nÄUv 62,000
KmÀ_nÄUv 66,500
 
]©kmc 2400
apfIv 10000 13500
]¨cn 2100 2450
]pgp¡ecn 2650 2880
 
Be¸pg
shfns¨®
¢o³ 11,500
 
sIm{] (sXfnhv)

7,550

anÂIzmfnän 7,600
sX¡³ cmin 7,650
 
Acn
t_m[\ 1,490
 
Ipdph 1,480
 
kzÀWw
Be¸pg X¦w 26,300
sIm¨n ]h³ 19,720
Be¸pg ]h³ 19,720
Be¸pg Hcp {Kmw 2465
 
d_À (d_Àt_mÀUv ]dª hne)
BÀ.Fkv.Fkv 4
sIm¨n 129.50
tIm«bw

129.50

BÀ.Fkv.Fkv 5
sIm¨n 128.00
tIm«bw 128.00
_mt¦m¡v
BÀ.Fkv.Fkv 1 111.52
BÀ.Fkv.Fkv 2 110.39
BÀ.Fkv.Fkv 3 109.36
BÀ.Fkv.Fkv 4 108.79
BÀ.Fkv.Fkv 5 107.94
Izemew]qÀ
Fkv.Fw.BÀ 20 94.99
tUmfÀ 149.30

Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.