Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Latest News  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health


Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  •  
Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  hym]mc \nehmcw  

2016 May 26th Thursday

Quintal RATE
sIm¨n
shfns¨® 8,200
HmKÌv  
sk]väw_À  
 
sIm{] 5,2155,250
FIvkvs]ÃÀ 2000
tdm«dn 2,300
 
IpcpapfIv
A¬KmÀ_nÄUv 69,300
KmÀ_nÄUv 72,300
 
]©kmc 3,850
apfIv 13,800 15,000
]¨cn 2,300 2,600
]pgp¡ecn 2,650 2,850
 
Be¸pg
shfns¨®
¢o³ 8,200
 
sIm{] (sXfnhv)

5,150

anÂIzmfnän 5,200
sX¡³ cmin 5,250
 
Acn
t_m[\ 1,490
 
Ipdph 1,480
 
kzÀWw
Be¸pg X¦w 29,000
sIm¨n ]h³ 21,840
Be¸pg ]h³ 21,840
Be¸pg Hcp {Kmw 2,730
 
d_À (d_Àt_mÀUv X¶ hne)
BÀ.Fkv.Fkv 4
sIm¨n 12,750
tIm«bw

12,750

BÀ.Fkv.Fkv 5
sIm¨n 12,350
tIm«bw 12,350
_mt¦m¡v
BÀ.Fkv.Fkv 1 10,659
BÀ.Fkv.Fkv 2 10,546
BÀ.Fkv.Fkv 3 10,442
BÀ.Fkv.Fkv 4 10,385
BÀ.Fkv.Fkv 5 10,300
Izemew]qÀ
Fkv.Fw.BÀ 20 8,377
tUmfÀ 12,420

Rashtra Deepika LTD
Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.