Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Latest News  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health


Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  •  
Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  hym]mc \nehmcw  
2015 October 9th Friday
Quintal RATE
sIm¨n
shfns¨® 11,300
HmKÌv  
sk]väw_À  
 
sIm{] 72907600
FIvkvs]ÃÀ 2100
tdm«dn 2400
 
IpcpapfIv
A¬KmÀ_nÄUv 63,300
KmÀ_nÄUv 61,800
 
]©kmc 2900
apfIv 13500 14,500
]¨cn 2300 2600
]pgp¡ecn 2650 2850
 
Be¸pg
shfns¨®
¢o³ 11,400
 
sIm{] (sXfnhv)

7,550

anÂIzmfnän 7,600
sX¡³ cmin 7,650
 
Acn
t_m[\ 1,490
 
Ipdph 1,480
 
kzÀWw
Be¸pg X¦w 26,250
sIm¨n ]h³ 19,760
Be¸pg ]h³ 19,760
Be¸pg Hcp {Kmw 2,470
 
d_À (d_Àt_mÀUv ]dª hne)
BÀ.Fkv.Fkv 4
sIm¨n 11,400
tIm«bw

11,400

BÀ.Fkv.Fkv 5
sIm¨n 11,150
tIm«bw 11,150
_mt¦m¡v
BÀ.Fkv.Fkv 1 9,025
BÀ.Fkv.Fkv 2 8,916
BÀ.Fkv.Fkv 3 8,817
BÀ.Fkv.Fkv 4 8,762
BÀ.Fkv.Fkv 5 8,681
Izemew]qÀ
Fkv.Fw.BÀ 20 8,330
tUmfÀ 12,785

Rashtra Deepika LTD
Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.