Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Latest News  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health


Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  •  
Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  hym]mc \nehmcw  
2015 August 26th Wednesday
Quintal RATE
sIm¨n
shfns¨® 12,200
HmKÌv  
sk]väw_À  
 
sIm{] 78708500
FIvkvs]ÃÀ 2100
tdm«dn 2400
 
IpcpapfIv
A¬KmÀ_nÄUv 64,700
KmÀ_nÄUv 67,000
 
]©kmc 2650
apfIv 10000 13500
]¨cn 2300 2600
]pgp¡ecn 2650 2850
 
Be¸pg
shfns¨®
¢o³ 12,200
 
sIm{] (sXfnhv)

8,200

anÂIzmfnän 8,250
sX¡³ cmin 8,300
 
Acn
t_m[\ 1,490
 
Ipdph 1,480
 
kzÀWw
Be¸pg X¦w 26,750
sIm¨n ]h³ 20,240
Be¸pg ]h³ 20,240
Be¸pg Hcp {Kmw 2530
 
d_À (d_Àt_mÀUv ]dª hne)
BÀ.Fkv.Fkv 4
sIm¨n 112.00
tIm«bw

112.00

BÀ.Fkv.Fkv 5
sIm¨n 107.00
tIm«bw 107.00
_mt¦m¡v
BÀ.Fkv.Fkv 1 94.74
BÀ.Fkv.Fkv 2 93.61
BÀ.Fkv.Fkv 3 92.58
BÀ.Fkv.Fkv 4 92.02
BÀ.Fkv.Fkv 5 91.18
Izemew]qÀ
Fkv.Fw.BÀ 20 82.45
tUmfÀ 123.60

Rashtra Deepika LTD
Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.