Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen


Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  •  
Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  hym]mc \nehmcw  
2014 April 14th Friday
Quintal RATE
sIm¨n
shfns¨® 12,400
G{]n 13,000
sabv 12,970
 
sIm{] 983510300
FIvkvs]ÃÀ 2950
tdm«dn 3000
 
IpcpapfIv
A¬KmÀ_nÄUv 59,500
KmÀ_nÄUv 61,500
 
]©kmc 3400
apfIv 70 00 9000
]¨cn 2350 2700
]pgp¡ecn 3250 3300
 
Be¸pg
shfns¨®
¢o³ 14,200
 
sIm{] (sXfnhv)

9800

anÂIzmfnän 9850
sX¡³ cmin 9900
 
Acn
t_m[\ 1,490
 
Ipdph 1,480
 
kzÀWw
Be¸pg X¦w 29,550
sIm¨n ]h³ 22,400
Be¸pg ]h³ 22,400
Be¸pg Hcp {Kmw 2800
 
d_À (d_Àt_mÀUv ]dª hne)
BÀ.Fkv.Fkv 4
sIm¨n 145.00
tIm«bw

145.00

BÀ.Fkv.Fkv 5
sIm¨n 140.50
tIm«bw 140.50
_mt¦m¡v
BÀ.Fkv.Fkv 1 138.99
BÀ.Fkv.Fkv 2 137.87
BÀ.Fkv.Fkv 3 136.84
BÀ.Fkv.Fkv 4 136.28
BÀ.Fkv.Fkv 5 135.44
Izemew]qÀ
Fkv.Fw.BÀ 20 109.49
tUmfÀ 154.20

Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.