Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Latest News  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health


Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  •  
Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  hym]mc \nehmcw  

2015 November 26th Thursday

Quintal RATE
sIm¨n
shfns¨® 10,600
HmKÌv  
sk]väw_À  
 
sIm{] 6,780 6,950
FIvkvs]ÃÀ 2100
tdm«dn 2400
 
IpcpapfIv
A¬KmÀ_nÄUv 68,000
KmÀ_nÄUv 71,000
 
]©kmc 2850
apfIv 13000 15,500
]¨cn 2,300 2,600
]pgp¡ecn 2,650 2,850
 
Be¸pg
shfns¨®
¢o³ 10,500
 
sIm{] (sXfnhv)

6,900

anÂIzmfnän 6,950
sX¡³ cmin 7,000
 
Acn
t_m[\ 1,490
 
Ipdph 1,480
 
kzÀWw
Be¸pg X¦w 25,580
sIm¨n ]h³ 19,240
Be¸pg ]h³ 19,240
Be¸pg Hcp {Kmw 2,405
 
d_À (d_Àt_mÀUv ]dª hne)
BÀ.Fkv.Fkv 4
sIm¨n 107,00
tIm«bw

107,00

BÀ.Fkv.Fkv 5
sIm¨n 10,550
tIm«bw 10,550
_mt¦m¡v
BÀ.Fkv.Fkv 1 8,595
BÀ.Fkv.Fkv 2 8,484
BÀ.Fkv.Fkv 3 8,381
BÀ.Fkv.Fkv 4 8,325
BÀ.Fkv.Fkv 5 8,242
Izemew]qÀ
Fkv.Fw.BÀ 20 7,774
tUmfÀ 11,710

Rashtra Deepika LTD
Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.