Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health


Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  hn\nab \nc¡v  

2014 July 24th Thursday

Provided by: S B T Foreign Exchange
Dept., Kochi
CURRENCY RATE
tUmfÀ 59.05
]uWvSv 100.15
bqtdm 79.10
kznkv {^m¦v 65.00
Hmkvt{Senb³ tUmfÀ 55.35
_ldn³ Zn\mÀ 151.15
Ipsshäv Zn\mÀ 196.25
Ham\n dnbm 148.05
kuZn dnbm 15.24
bp.F.C. ZnÀlw 15.58
J¯À dnbm 15.68
It\Unb³ tUmfÀ 54. 45
 
Demand Draft/ Personal Cheque
tUmfÀ

59.80

]uWvSv 101.65
kznkv {^m¦v 66.06
Hmkvt{Senb³ tUmfÀ 56.30
bqtdm 80.33

Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.