Home   | Editorial   | Latest News   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Movies   | Health
| Back To Business |


സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം നല്ലതോ?
എനിക്ക് ഉറപ്പാണ.് ഈ തലക്ക്െ വായിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാം ഞെട്ടിയിരിക്കും. എഴുത്തുകാരന് ഭ്രാന്ത്പിടിച്ചോ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത്. നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തു ചാടല്ലെ.!

എെൻറ ലേഖനങ്ങളുടെ സ്‌ഥിരം വായനക്കാരനായ ഒരാൾ എനിക്ക് എഴുതി അടുത്ത ദിവസം നോട്ട് അസാധുവാക്കിയത് മൂലമുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് എഴുതു എന്ന്. ആധികാരികമായി മാന്ദ്യം അഥവാ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ ഞാൻ ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്‌ഞനോ ധനകാര്യ വിദഗ്ധനോ അല്ല. പക്ഷേ, പകർച്ച വ്യാധി പോലെ എന്തോ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതായി എനിക്കും തോന്നി. സാമ്പത്തിക കുഴപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ളഭയം!
നിരവധി സംരംഭകർ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്നോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു.

‘ഷമീം, നിങ്ങൾ വിവിധ ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ സെഷനുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ? മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രികളെ ഈ മാന്ദ്യം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ പ്രശ്നത്തിെൻറ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണ്? നിലവിലുള്ള നോ് അസാധുവാക്കൽ പ്രതിസന്ധി മൂലമാണോ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിസന്ധിയാണോ കാരണം?’

നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മാന്ദ്യം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളിൽ വേവലാതിപ്പെടുകയാണ്. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം, ആഗോള മാന്ദ്യം, മോശം സമ്പദ്വ്യവസ്‌ഥ, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി, ഓഹരി വിപണിയിലെ തകർച്ച... തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക, സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെ പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

ഭയം എല്ലാവരെയും പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു

എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഭയം നിലവിലെ സാമ്പത്തികാന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന്.
തൊഴിലാളികൾ കൂടുതൽ ഉത്പാദന ക്ഷമതയുള്ളവരാകണമെന്ന് സ്‌ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത,് പലരും ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് പ്രകാശത്തിനു മുന്നിൽപെ മുയലിനെ പോലെയാണ്. സംരംഭകരും മാനേജർമാരും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി അവരെക്കൊണ്ട് ആകുന്ന വിധത്തിലെല്ലാം പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

സ്വന്തം പേടികൾ മാനേജു ചെയ്യുന്നതിനിടയിലും അവരിൽ കൂടുതൽപേരും സ്വന്തം ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ജോലിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുകയാണ്. അവർ പരാജയത്തെ ഭയക്കുന്നു. ബിസിനസിനെയോ ജോലിയെയോ ബാധിക്കുന്ന തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തേക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റു പറ്റിയേക്കുമോ എന്ന ഭീതിയിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അവർ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.
പുറമെ നിന്നുള്ള ശക്‌തികളിൽ നിന്നാണോ (‘എന്തെങ്കിലുമൊന്ന് സംഭവിച്ചു ഇനി അടുത്തതായി എന്തു സംഭവിക്കും എന്നോർത്താണ് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നത്’.) അതോ വിശ്വാസക്കുറവ്, വിവേചനാശക്‌തിയുടെ കുറവ് പോലുള്ള ഉള്ളിൽനിന്നുള്ള ശക്‌തികളിൽ നിന്നാണോ ഭയം ഉരുത്തിരിയുന്നത്.

നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനായി എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതു ചെയ്യാൻ ഞാൻ പ്രാപ്തനാണോ? ഞാൻ അതു ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണു സംഭവിക്കുക? ബഹുമാനിക്കപ്പെടാനുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മതിപ്പ് നേടാനുള്ള ആഗ്രഹം തുടങ്ങിയ മനുഷ്യെൻറ അടിസ്‌ഥാനപരമായ ചില ആശങ്കകളോടു ഇത്തരം ഭയങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുള്ള ശക്‌തമായ പ്രേരകശക്‌തികൂടിയാണിത്. ഭയം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നമെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഭയപ്പെടുന്നതു മൂലമുmIp¶ ]cnWnX^e§fpwIqSnbmWv. AXpaqeaqWvSmIp¶ ]cnWnX ^e§fpw `bs¸Sp¯p¶pWvSv F¶v F\n¡v tXm¶p¶p. CXns³d hyàn]chpw kYm]\]chpamb ^e§Ä Fs´ms¡bmsW¶v t\m¡mw.

hyàn]camb ]cnWnX^e§Ä

A[nIw BfpIfpw F´mWv bYmÀ°¯n kw`hn¨Xv Ft¶mÀ¯v `bs¸Sp¶hcÃ. kw`hn¡m³ t]mIp¶Xns\¡pdn¨pÅ AhcpsS k¦Â¸§sfbmWv AhÀ¡v t]Sn. km[mcWbmbn AhÀ [mcmfw Imcy§sf¡pdn¨pw AhbpsS ^es¯¡pdn¨pw Nn´n¡p¶p. CXv AhcpsS ZnhkwtXmdpapÅ {]hr¯nIsf Atemkcs¸Sp¯p¶p. Hcp _nkn\kns³d DSa Asæn amt\PÀ XoÀ¨bmbpw `bs¯ kzoIcnt¡WvShcmWv.

]t£, \n§Ä XoÀ¨bmbpw F´ns\bmWv `bs¸Sp¶Xv; \n§fpsS `b¯n\ F{X am{Xw km[qIcWapWvSv F¶pÅXv Adnªncn¡Ww. F\n¡v tXm¶p¶p \½fn ]ecpw bYmÀY¯n \½psS _nkn\kns\ a\knem¡mt\m km¼¯nI {]XnkÔnbpsS kzm[o\s¯¡pdn¨v ]Tn¡mt\m {ian¡p¶nÃ. F¶m {]iv\s¯¡pdn¨v tIÄ¡pIbpw hmbn¡pIbpw sN¿p¶tXmsS BhiyanÃmsX AkzØamIp¶p. CXns³d ^esa´msWt¶m, Imcy§Ä \o«nsImWvSp t]mI am{XamIp¶p!
`b¯ns³d ^eambn DbÀ¶phcp¶ Cu \o«nsImWvSpt]mIens\ adnIS¡phm³ Nne \S]SnIÄ FSp¯p apt¶mp t]mhpIsb¶Xv {][m\amWv. `b¯n \n¶p \n§fpsS {i² Xncn¡pI. F¶n«v \n§sfSp¯ \S]SnIfpambn apt¶m«p t]mIpI. CXp \n§sf \n§fpsS `b¯nÂ\n¶p Xncn¨phnSp¶p. CXp \n§Ä¡p IqSpX t]mknäohmb at\m`mhw \ÂIp¶p.

`b¯nsâ asämcp hiw

`b¯n\v asämcp hiw IqSnbpsWvS¶p Rm³ IcpXp¶p. `b¯n\v Ft¸mgpw tamiw hiw am{Xaà DÅXv. \Ä {i²mep¡fmbncnt¡WvSXns³d kqN\bpw \n§fpsS {]hÀ¯\¯ns³d ^es¯¡pdn¨v Nn´n¡m\pÅ t{]cWbpw AXp \ÂIp¶pWvSv. Nne kab§fn `bw \n§fn DuÀPapWvSm¡p¶p. CXp \n§fpsS Pm{KX hÀ²n¸n¡p¶p. \n§Ä FhnsS, F´mWv sN¿p¶Xv F¶Xns\¡pdn¨v AXp \n§sf t_m[hm³amcm¡p¶p. ]cmPbs¯¡pdn¨pÅ `bw BfpIsf ITn\m²zm\w sN¿m\pw IqSpX DXv]mZ\£aX ssIhcn¡m\pw ]pXnb kao]\§Ä kzoIcn¡m\pw {]m]vXcm¡mdpWvSv.


Hcp Znhkw `qXw Ip¸nbn \n¶p ]pd¯phcp¶Xpt]mse Hcp Znhkw _nkn\knse `bw ad \o¡n ]pd¯p hcpw. AXns\ XncnsI Ip¸nbnem¡n ASbv¡pI F¶Xv _p²nap«mWv. F¶m `bw hym]n¡p¶Xv XSbm³ kwcw`IÀ¡pw at\PÀamÀ¡pw ]eXpw sN¿m³ km[n¡pw. F\n¡v A\p`hapWvSv, t\Xmhns³d aqUpw {]hr¯nIfpamWv Øm]\¯nse aäpÅ FÃmhcpsSbpw aqUnte¡pw {]hr¯nIfnte¡pw F¯nt¨cp¶Xv. t]mbn³dv CXmWv, FÃmhcpw t\Xmhns\ Ft¸mgpw \nco£n¨p sImWvSncn¡pw. AhcpsS sshImcnIamb XpSÀ¨ Bcw`n¡p¶Xv AhnsS \n¶pambncn¡pw. AXns³d kzm[o\w Øm]\w apgph\papWvSmIpw.

`bs¯ CÃmXm¡mw

Hcp ]cnlmcw F¶ \ne¡v F\n¡v tXm¶p¶p, \nehnse kmlNcy§fnÂ\n¶p \n§Ä \n§sf¯s¶ Iptd t\ct¯s¡¦nepw amän \nÀ¯Ww. CXv \n§sf IqSpX hkvXp\njvTamb ho£W§Ä cp]s¸Sp¯m³ klmbn¡pw. HcSn ]pdtIm«p sh¨v Imcy§sf k´penXamb I®pItfmsS t\m¡n ImWmw. \n§fpsS `bs¯ F§s\ amt\Pv sN¿msa¶pw Soan F§s\ Bhnizmkw \ndbv¡msa¶pw a\kn Hcp cq]tcJbpWvSm¡phm³ CXp \n§sf klmbn¡pw.
\n§Ä Hcn¡epw `bw aqew XfÀ¶p t]mIcpXv. hcm³ t]mIp¶ {]XymLmX§tfmÀ¯v AanXambn hnjan¡cpXv. Cu {]XnkÔnsb XcWw sN¿m³ Soan\v Asæn Øm]\¯n\v F´v \S]SnbmWv kzoIcn¡m³ IgnbpI F¶v BtemNn¡mw. CtXmS\p_Ôn¨pÅ \jvSkm[yXbpw IsWvS¯n a\knem¡m³ {ian¡mw. hnhc§Ä tiJcn¡pI, aäpÅhscIqSn ]¦mfnIfm¡n Xocpam\saSp¡pI F¶XmWv Gähpw \Ã\S]Sn.

\n§Ä¡v kÀ¡mcns\ ]gn¡mw. hn]Wnsbtbm Bsc thWsa¦nepw C¡mcy¯n\v Ipäw ]dbmw. ]t£, CXmtWm \n§Ä Ct¸mÄ sNt¿WvSXv. AtXm Ipd¨p IqSn \à Fs´¦nepw Imcy§sf¡pdn¨mtWm kwkmcnt¡WvSXv. FÃmbnt¸mgpw GsXmcp kmlNcys¯bpw hnPbIcam¡pIbmWv sNt¿WvSXv. AXp sImWvSv km¼¯nI {]XnkÔnbpsS tamiw hi§sf¡pdn¨v A[nIw Ipgn¨p t\m¡nbn«p ImcyanÃ. ImcWw AXv \n§sf Hcn¡epw klmbn¡nÃ. FhnsSbpw sImsWvS¯n¡m³ t]mIp¶panÃ.

]Icw, km¼¯nI amµys¯ F§s\ adnIS¡mw F¶p am{Xw Nn´n¨m aXn. \n§sf Nn´n¡m³ ]Tn¸n¡p¶p F¶pÅXp Xs¶bmWv CXns³d Gähpw \à hiw. HmÀ¡pI FÃm kmlNcy§fnepw CXv sXcsªSp¯m \n§Ä¡v hnPbw t\Smw. Nn´¡v km¼¯nI {]XnkÔnsb CÃmXm¡m³ F´v IgnhmWpÅsXt¶mÀ¯v \n§Ä XoÀ¨bmbpw Nncn¡pw. koäv s_Âäv apdp¡n Ccpt¶mfp! Rm³ \n§sf AXneqsS sImWvSp t]mIpIbmWv.

C\nbpapWvSv ]dbmt\sd

km¼¯nI {]XnkÔnbpsS ]¯ncp]Xp \à hi§Ä IqSn F\n¡v FgpXm\mIpw. ]t£, F\n¡v tXm¶p¶p Rm³ km¼¯nI {]XnkÔnsb¡pdn¨v hniZoIcn¡m³ {ian¨Xv \n§Ä¡v a\knembn«pWvSmIpw F¶vv. {]XnkÔnsb thsdmcp ho£WtImWneqsS Rm³ AhXcn¸n¨Xv \n§Ä hmbn¨Xn F\n¡v hfsc kt´mjapWvSv.

tIcf¯n C¶pÅ Øm]\§Ä FSp¯p t\m¡p. \n§Ä Ft¶mSv tbmPn¡pw. Cu A\nÝnXXz¯n\nSbnepw \½Ä tIÄ¡p¶pWvSv Nne I¼\nIÄ hfsc \¶mbn {]hÀ¯n¡p¶p F¶v. AXn\pÅ ImcWw hfsc efnXamWv. AhÀ {]XnkÔnsb kzoIcn¡msX XÅn¡fªp.

amä§Ä kw`hn¨p sImWvSncn¡p¶ temI¯n [mcmfw Ahkc§fpWvSv. \n§Ä AXmWv t\mt¡WvSXv. A§s\ {]hÀ¯n¨v Ct¸mÄ Xs¶ \n§Ä¡v ta[mhnXzw Øm]n¡m³ km[n¡pw. ImcWw \n§Ä¡v Cu {]XnkÔnsb XcWw sN¿m\pÅ kv]vãamb [mcmfw A\pIqeXIfpWvSv. `mhnbnte¡pÅ _nkn\kv X{´§Ä KthjWw \S¯n IsWvS¯n hnIkn¸n¡Ww. AXn\mhiyapÅ IgnhpIÄ t\SnsbSp¡Ww. AXv \n§sf hnPb¯nse¯m³ klmbn¡pw.

Cu {]XnkÔn¡nSbnepw ]nSn¨p \n¡pIbpw AXnep]cn hfcpIbpw sNbvXhÀ AhcpsS t]mknäohv at\m`mhw, ]pXnb Bib§sf IsWvS¯m\pw \S¸n hcp¯m\papÅ CÑmiàn F¶nhsImWvSmWv Ah t\SnbXv F¶v F\n¡v Dd¸pWvSv. asämcp Imcyw kabm kab§fn \n§Ä¡v {]tNmZ\w BhiyapWvSv. "BhiyamWv krãnbpsS amXmhv F¶ ]gsamgn t]mse.

\n§Ä F´mtWm AXns\ A`n\µn¡pI, \n§Ä F´v B{Kln¡p¶pthm AXns\¡pdn¨v Xo{hambn B{Kln¡pI. {]XnkÔnIfn s\Känhnän Hgnhm¡n t]mknäohv F\ÀPn sImWvSv do¨mÀPv sN¿pI. Fs´¶m _nkn\kv CSt¯mpw het¯m«pw aS¡pIbpw P\w t]SnsImWvSpw ]cn{`m´nsImWvSpw \ndbpIbpw sN¿pw. \n§Ä t]mknäohmsbmcp ZrV{]XnÚsbSp¡Ww "Rm³ Cu {]XnkÔnsb {]Xntcm[n¡p¶psh¶v'.

CXv \n§sf DWÀhpÅhcm¡n F¶v tXm¶p¶ptWvSm? Hcp t]mknäohv a{´w \n§fpsS Rc¼pIfn XcwKw krãn¡p¶ptWvSm? F¦n Cu amµys¯ ]cmPbs¸Sp¯m³ H¸w tNÀt¶mfp.

<യ> jaow d^oJv
C³dÀ}mjWÂ s{Sbn}À & _nkn\kv tIm¨v
hn¶À C³ bp s{Sbn}nwKv B³Uv tIm¨nwKv kÀhokkv
<ളീിേ ളമരല=്ലൃറമിമ ശ്വെല=2> വെമാശാൃമളലലസ*ഴാമശഹ.രീാ

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്: സന്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപകരണം
ഈയിടെ ധാരാളമായി കേൾക്കുന്ന വാക്കുകളായിരിക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയെന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്താണെന്നും അതിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇതേക്കുറിച്ച്...
അധ്യാപികയിൽ നിന്ന് സംരംഭകയിലേക്ക്
ഹിന്ദി അധ്യാപികയിൽ നിന്നും സംരംഭകത്വത്തിലേക്ക് എത്തിയ വിജയ കഥയാണ് ആലുവ പൂക്കാട്ടുപടി സ്വദേശി മരോട്ടിക്കൽ റജീന നസീറിനു പറയാനുള്ളത്.

എന്താണ് സംരംഭം

നൃത്താവശ്യത്തിനുള്ള വസ്ത്രങ്ങളുടെ വിൽപനയും വാടകയ്ക്കു നൽകലു...
പ്രവാസ ജീവിതകാലത്തെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നും ....
സൗദി അറേബ്യയിലെ അലൂമിനിയം പ്ലാന്‍റിലായിരുന്നു മുപ്പതു വർഷത്തോളം പത്തനംതിട്ട ആറൻമുള സ്വദേശി മങ്ങാട്ടുമലയിൽ ജോർജ് ടി സാമുവലിന് ജോലി. ദീർഘനാളത്തെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിനുശേഷം നാട്ടിലെത്തിയ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കണം എന...
എടുക്കാം ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നേടാം സുരക്ഷിതത്വം
അനിലിന് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വയസിൽ ജോലി ലഭിച്ചു. മോശമല്ലാത്ത ശന്പളവും. സുഹൃത്തിന്‍റെ നിർബന്ധം മൂലം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയും ആരോഗ്യ പോളിസിയുമെടുത്തു. അച്ഛനും അമ്മയേയും അനിയത്തിയേയും കൂട്ടിച്ചേർത്തുള്ള ഫ്ളോട്ടർ പോളിസിയാണ...
ജി.എസ്.ടി ചെറുകിട വ്യാപാരികളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലുതും ധീരവും എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നികുതി പരിഷ്കരണമാണ് ചരക്കു സേവന നികുതി അഥവാ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് (ജിഎസ്ടി). 2017 ജൂലൈ ഒന്നിന് ഇതു നിലവിൽ വരുമെന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്.
ജിഎസ്ടി...
വ​നി​ത വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ
വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്‍റെ സാ​മൂ​ഹ്യ നീ​തി വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ കീ​ഴി​ൽ 1985 മു​ത​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് കേ​ര​ള വ​നി​ത വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ. സ്വ​യം തൊ​...
ഒരു രാജ്യം, ഒരു നികുതി അനന്തര ഫലങ്ങൾ വ്യത്യസ്തം
ഒരു രാജ്യം, ഒരു നികുതി: ഇതാണു മുദ്രാവാക്യമെങ്കിലും ജിഎസ്ടി വരുന്പോൾ വിവിധ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ നിരക്കുകളായിരിക്കും. ഏതിനം വ്യവസായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് നികുതികൾ വ്യത്യസ്തമായി നിശ്ചിയിച്ചിട...
നികുതിലാഭ നിക്ഷേപത്തിൽ ഇഎൽഎസ്എസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം
ഏതൊരാളുടേയും സാന്പത്തിക ജീവിതത്തിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് നികുതിയാസൂത്രണം. ആദായനികുതി നിയമം വ്യക്തികൾക്കു നിരവധി നികുതി ഇളവുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ചില ചെലവുകൾ, ചില നിക്ഷേപങ്ങൾ, ചില സംഭാവനകൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് നി...
സ്ത്രീ സംരംഭകർക്ക് സഹായമായി ഇവർ
ഏതു മേഖലയെടുത്താലും പുരുഷൻമാരേക്കാൾ ഒട്ടും പിന്നലല്ല സ്ത്രീകൾ. പുതിയ സംരഭങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. മുൻതലമുറയെ അപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാന...
ഇപിഎഫ്: ശന്പളക്കാരുടെ നിക്ഷേപാശ്രയം
ജോലിയും ശന്പളവുമൊക്കെയുള്ള നാളുകൾ ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമില്ലാതെ കടന്നു പോകും. പെട്ടന്ന് ഒരു അസുഖം വന്നാൽ, മക്കളുടെ കല്യാണത്തിന്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്,വീടു വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പണം വേണം. എല്ലാ മ...
ഹാൻഡ് ലൂം ഡോർമാറ്റുകളിലൂടെ വരുമാനം നേടാം
സ്വയം സംരംഭകയാകുന്നതോടൊപ്പം തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സ്ത്രീകളിലേക്ക് തൊഴിലും അതോടൊപ്പം സാന്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വവും പകരുകയാണ് ആലുവ എടത്തല സ്വദേശി കൊനക്കാട്ടുപറന്പിൽ സജീന സലാം. സജീന സലാമിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒന്പതു പേരടങ്ങുന്...
ഗ്രാമീണ ബാങ്കിംഗിന്‍റെ മാറുന്ന മുഖം
പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ, ദീർഘ ഉത്പാദന കാലയളവ്, ചഞ്ചലമായ മണ്‍സൂണ്‍ എന്നിവയെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനൊപ്പം തുണ്ടു ഭൂമിയും ചേരുന്ന കൃഷിയുടേയും മറ്റു ഗ്രാമീണ സാന്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടേയും സമാനതയില്ലാത്ത സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളെ ഗ്രാമീണ ബാങ്കിംഗിന് തടസ...
സന്തോഷം പൂർണമാക്കാൻ എടുക്കാം, മറ്റേണിറ്റി ഇൻഷുറൻസ്
അച്ഛനും അമ്മയുമാകുക എന്നത് മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് സന്തോഷം പകരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ, അതോടൊപ്പം അവരുടെ സാന്പത്തികവും ധാർമ്മികവുമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വർധിക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത...
നിക്ഷേപത്തിനൊപ്പം ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ കാര്യങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയാൽ, താമസിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വിൽക്കേണ്ടതായി വരും.’’ ലോകപ്രശസ്ത നിക്ഷേപ ഗുരു വാറൻ ബുഫെയുടെ വാക്കുകളാണ്.

ഇത് അക്ഷരാർഥത്തിൽത്തന്നെ ശരിയാണെന്ന് എല്ലാവർക...
ജി​എ​സ്ടി​യി​ലേ​ക്കു മാ​റാ​ൻ കേ​ര​ളം ത​യാ​ർ
ച​​​​രി​​​​ത്ര​​​​ത്തി​​​​ലെ നാ​​​​ഴി​​​​ക​​​​ക്ക​​​​ല്ലാ​​​​യ നി​​​​കു​​​​തി പ​​​​രി​​​​ഷ്ക​​​​ര​​​​ണ​​​​ത്തി​​​​ലേ​​​​ക്കു രാ​​​​ജ്യം മാ​​​​റാ​​​​ൻ ഇ​​​​നി മൂ​​​​ന്നു ദി​​​​നം കൂ​​​​ടി മാ​​​​ത്രം. വ​​​​ർ​​​​ഷ​​​​ങ്ങ​​​​ളു​​...
കൃ​ഷി​ക്കു ചി​ല്ല​റ ഉ​പ​ദ്ര​വം
കാ​ർ​ഷി​കമേ​ഖ​ല​യ്ക്ക് ച​ര​ക്കു സേ​വ​ന നി​കു​തി (ജി​എ​സ്ടി) പ്ര​ത്യേ​ക സ​ഹാ​യ​മൊ​ന്നും ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ചി​ല്ല​റ ഉ​പ​ദ്ര​വ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ന്നു​ണ്ടു താ​നും. ചി​ല ഉ​പ​ദ്ര​വ​ങ്ങ​ൾ​ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​ക്കു​റ​...
സാന്പത്തികാസൂത്രണം അനിവാര്യം
അരുണിന് ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസിൽ തരക്കേടില്ലാത്ത ശന്പളത്തിൽ മികച്ച ഒരു കന്പനിയിൽ തന്നെ ജോലി കിട്ടി. ഇത്രയും കാലം വീട്ടിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന തുച്ഛമായ പോക്കറ്റ് മണികൊണ്ട് വളരെ ഒതുങ്ങിയുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു. ഇനി അതു പറ്റില്ല ജീവിതം ഒ...
ഉ​​​ന്ന​​​ത വി​​​ദ്യാ​​​ഭ്യാ​​​സ​​​ത്തി​​​ൽ ഭാ​​​രം
വി​​​ദ്യാ​​​ഭ്യാ​​​സ​​​വും ആ​​​രോ​​​ഗ്യ​​​വും ജി​​​എ​​​സ്ടി​​​യി​​​ൽ​​​നി​​​ന്ന് ഒ​​​ഴി​​​വാ​​​ക്കി​​​യി​​​ട്ടു​​​ണ്ടെ​​​ന്നു പ​​​റ​​​യു​​​ന്നെ​​​ങ്കി​​​ലും ഉ​​​ന്ന​​​ത വി​​​ദ്യാ​​​ഭ്യാ​​​സ​​സ്ഥാ​​​പ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്കു ജി​​...
പലിശ നിരക്ക് താഴുന്പോൾ
സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ പലർക്കും സന്പാദ്യത്തോടൊപ്പം വരുമാന സ്രോതസുകൂടിയാണ്. നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് രണ്ടു വർഷമായി താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ, അത് വായ്പ എടുക്കുന്നവർക്ക് നേട്ടമാകുമെങ്കിലും നിക്ഷേപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോള...
നി​​​കു​​​തി​​​ബാ​​​ധ്യ​​​ത കു​​​റ​​​യു​​​ന്നി​​​ല്ല...
എ​​​ക്സൈ​​​സ് ഡ്യൂ​​​ട്ടി​​​യും വാ​​​റ്റും സേ​​​വ​​​ന​​​നി​​​കു​​​തി​​​യും ഏ​​​കോ​​​പി​​​പ്പി​​​ച്ച് ജി​​​എ​​​സ്ടി വ​​​ന്ന​​​പ്പോ​​​ൾ നി​​​കു​​​തി​​​ക്കുമേ​​​ൽ നി​​​കു​​​തി വ​​​രി​​​ല്ല എ​​​ന്നാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു ആ​​​ശ്വാ​​​സം...
ജീവിത ലക്ഷ്യവും ആസൂത്രണവും എസ്ഐപിയും
തീർച്ചയായും പണം പ്രധാനമാണ്!

ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ബില്ലു നൽകാൻ പണം വേണം. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ, യാത്ര ചെയ്യാൻ, കാർ വാങ്ങാൻ , നിക്ഷേപം നടത്താൻ, കുട്ടികളെ സംരംക്ഷിക്കാൻ, ദാനം നൽകാൻ.... എന്നുവേണ്ട ചെറുതും വലുതുമാ...
ഏ​​​ട്ടി​​​ല​​​പ്പ​​​ടി, പ​​​യ​​​റ്റി​​​ലി​​​പ്പ​​​ടി
ച​​​ര​​​ക്കു​​​സേ​​​വ​​​ന നി​​​കു​​​തി (ജി​​​എ​​​സ്ടി) കൊ​​​ണ്ടു​​​വ​​​രു​​​ന്ന​​​ത് ഉ​​​പ​​​ഭോ​​​ക്താ​​​ക്ക​​​ൾ​​​ക്കു വ​​​ലി​​​യ നേ​​​ട്ട​​​മാ​​​കും എ​​​ന്നാ​​​ണു ഗ​​​വ​​​ൺ​​​മെ​​​ന്‍റ് പ​​​റ​​​യു​​​ന്ന​​​ത്. അ​​​തി​​​നു കാ...
അധികാരം നഷ്‌‌ടമായി
ച​ര​ക്കു-​സേ​വ​ന നി​കു​തി (ജി​എ​സ്ടി) ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്പോ​ൾ ഒ​ന്നി​ലേ​റെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​ലെ നി​കു​തി ഏ​കീ​ക​ര​ണ​കാ​ര്യ​മേ എ​ല്ലാ​വ​രും എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യു​ന്നു​ള്ളൂ. പ​ക്ഷേ അ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ മാ​റ്റം ...
ഒ​​​രൊ​​​റ്റ പ​​​രോ​​​ക്ഷ നി​​​കു​​​തി
ജൂ​​​ൺ 30 അ​​​ർ​​​ധ​​​രാ​​​ത്രി ഭാ​​​ര​​​തം മ​​​റ്റൊ​​​രു യാ​​​ത്ര തു​​​ട​​​ങ്ങു​​​ക​​​യാ​​​ണ്. 1947 ഓ​​​ഗ​​​സ്റ്റ് 14 അ​​​ർ​​​ധ​​​രാ​​​ത്രി തു​​​ട​​​ങ്ങി​​​യ​​​തു​​​പോ​​​ലെ. അ​​​ന്നു പ്ര​​​ധാ​​​ന​​​മ​​​ന്ത്രി ജ​​​വ​​​ഹ​​​ർ​​...
ആദ്യശന്പളം മുതൽ ആസൂത്രണം തുടങ്ങാം
ആദ്യത്തെ ശന്പളം കിട്ടുന്നതിനു തലേന്നു രാത്രി പലർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രിയാണ്. ആദ്യത്തെ ശന്പളം കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതിന്‍റെ സന്തോഷം അത് എന്തു ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആലോചനകൾ, വീട്ടുകാർക്കും കൂട്ടുകാർക്കും ട്രീറ്റ് നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്...
എ​ൻ​പി​എ​സ്: പെ​ൻ​ഷ​നൊ​പ്പം നി​കു​തി ലാ​ഭ​വും
സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി​ക്കാ​ർ​ക്കു മാ​ത്ര​മ​ല്ല രാ​ജ്യ​ത്തെ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പെ​ൻ​ഷ​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് നാ​ഷ​ണ​ൽ പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി. വ​ള​രെ ല​ളി​ത​മാ​യ...
രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ കാഷ് ആയി സ്വീകരിച്ചാൽ
ഇന്ത്യയിലെ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകളൾ കൂടുതലും നടക്കുന്നത് കാഷ് ആയിട്ടാണെന്നു ഗവണ്‍മെൻറ് കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കള്ളപ്പണം തടയുന്നതിനു കാഷ് ഇടപാടുകൾ കുറച്ചുകൊണ്ടുവരുവാൻ ഗവണ്‍മെൻറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

അതിനായി നടപ്പു സാന്പത്...
ആദ്യം സംരക്ഷണം; പിന്നൈ സന്പാദ്യം
ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ധനകാര്യ ആസൂത്രണം. അതേപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ള സംഗതിയാണ് ഈ ധനകാര്യ ആസൂത്രണപദ്ധതികൾ ഇടമുറിയാതെ മുന്നോട്ടു പോകുന്നുവെന്നുള്ള ഉറപ്പാക്കലും. പ്രത്യേകിച്ചും ആകസ്മികസംഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്പോൾ...
വരും നാളുകൾ അഗ്രിബിസിനസിന്‍റേത്
കാർഷികോത്പന്നങ്ങൾക്ക് മൂല്യവർധനവിലൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട വരുമാനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കാർഷിക മേഖല. അഗ്രി ബിസിനസ് എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക വിഭാഗം തന്നെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂല്യവർധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന...
"ആധാര'മാകുന്ന ആധാർ
ഭാവിയിൽ സാന്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പൗരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ആധാർ എന്ന ഒരൊറ്റ രേഖ മാത്രം മതി എന്ന സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നന്പർ പോലെ ഇതു മാറുമെന...
LATEST NEWS
ഭൂ​നി​യ​മം മ​റി​ക​ട​ന്ന ദി​ലീ​പി​ന്‍റെ അ​ധി​ക ഭൂ​മി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി
ഭൂ​നി​യ​മം മ​റി​ക​ട​ന്ന ദി​ലീ​പി​ന്‍റെ അ​ധി​ക ഭൂ​മി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി
ബാഴ്സലോണയിൽ ട്രെയിൻ അപകടം: 54 പേർക്കു പരിക്ക്
സു​ഷ​മ പാ​ക് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രിയായിരുന്നെങ്കിൽ... ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങളെ!
Deepika Daily dpathram
Rashtra Deepika
Cinema
Sthreedhanam
Sunday Deepika
Business Deepika
Karshakan
Kuttikalude Deepika
Childrens Digest
Chocolate
Career Deepika
Youth Special
[email protected]
4Wheel
Samskarikam
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2017 , Rashtra Deepika Ltd.