Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
H¯pIfn: AwKnXv Nhms\bpw APnXv Nmµnesbbpw FbÀ C´y kkvs]³Uv sNbvXp


 Posted Date : 16 May 2013

\yqUÂln: H¯pIfn hnhmZ¯n AdÌnemb cmPØm³ tdmbÂkv SoawK§fmb AwKnXv Nhms\bpw APnXv Nmµnesbbpw FbÀ C´y kkvs]³Uv sNbvXp. FbÀ C´ybnse Poh\¡mcmbncp¶ Ccphcpw kvt]mÀSvkv tIzm«bnemWv tPmenbn {]thin¨Xv. ChÀ FbÀ C´y Soan\pthWvSn hnhn[ SqÀWsaâpIfn Ifn¨n«pWvSv.

X§fpsS Poh\¡mÀ Bsc¦nepw tIknÂs]«v AdÌnembm Ahsc kkvs]³Uv sN¿pIsb¶XmWv I¼\nbpsS \bsa¶mWv FbÀ C´y C¡mcy¯n {]XnIcn¨Xv. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.