Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
UÂlnbn acw \Sm³ Øeansöv h\whIp¸v


 Posted Date : 16 May 2013

\yqUÂln: cmPyXeØm\¯p acw \Sm\pÅ Øeansöv h\whIp¸v. \KchXvIcWhpw aäp hnIk\{]hÀ¯\§fpw aqew sNSnIÄ t]mepw \«p]nSn¸n¡m³ ØeanÃmsX h\whIp¸v _p²nap«pIbmsW¶v hIp¸v hàmhv F.sI. ip¢ ]dªp.

tdmUv \nÀamW¯n\pw UÂln sat{Sm, ^vssf HmhdpIÄ, XpS§nbhbpsS \nÀamW¯n\mbn \qdpIW¡n\p ac§fmWv UÂlnbn \in¸n¨Xv. sh«namäp¶ Hcp ac¯n\p ]Icw 10 ac§Ä h¨p]nSn¸n¡Wsa¶mWv \nbaw. F¶m ac§Ä \Sm³ ØeanÃm¯XmWv {]iv\sa¶pw At±lw Iq«nt¨À¯p.

2012\pw 2013\panSbn 17 e£t¯mfw ssXIfmWv \«p]nSn¸n¨n«pÅXv. F¶m Chbn an¡hbpw sNdpac§fpw sNSnIfpamWv. 2001 UÂlnbnse ]¨¸v 151 kvIzbÀ IntemaoäÀ am{Xambncp¶p. F¶m 2011þ AXv 296 kvIzbÀ Intemaoädmbn DbÀ¯m³ km[n¨n«psWvS¶pw ip¢ ]dªp. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.