Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
Sn]n h[w: At\zjWkwLs¯ th«bmSp¶psh¶v Xncph©qÀ


 Posted Date : 16 May 2013

Xncph\´]pcw: Sn]n N{µtiJc³ h[t¡kv At\zjWs¯ hnaÀin¨ tI{µ B`y´ckla{´n apøÅn cmaN{µ\v kwØm\ B`y´ca{´n Xncph©qÀ cm[mIrjvWsâ adp]Sn. {]XnItfmSnÃm¯ {]XnImcw At\zjW kwLt¯msS´n\msW¶v Xncph©qÀ ]dªp.

tIkv sXfnbn¨ At\zjWkwLs¯ th«bmSpIbmWv. Sn]n tIkn cmjv{Sob H¯pIfnbpsWvS¦n AXp apøÅn At\zjnt¨ms«. tIkv sXfnªt¸mÄ At\zjWkwLs¯ A`n\µn¡m³ Bscbpw IWvSnsöpw Xncph©qÀ cm[mIrjvW³ Ipäs¸Sp¯n. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.