Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
H¯pIfn h¨p s]mdp¸n¡nÃ; sF]nF \nÀ¯nhbv¡nÃ: _nknknsF


 Posted Date : 16 May 2013

apwss_: kvt]m«v ^nIvknwKpambn _Ôs¸«v ]pd¯phcp¶ hmÀ¯IÄ sR«n¡p¶XmsW¶v _nknknsF {]knUâv F³. {io\nhmk³. H¯pIfnbn ]¦mfnIfmb Bscbpw shdptX hnSnsöpw At±lw hyàam¡n. CXn DÄs¸«ncn¡p¶ Ifn¡mÀs¡Xntc iàamb \S]SnIÄ kzoIcn¡psa¶pw At±lw hyàam¡n.

H¯pIfn hnhmZs¯ XpSÀ¶v sF]nF \nÀ¯n hbv¡nsöpw _nknknsF {]knUâv hyàam¡n. Nne Ifn¡mÀ H¯pIfn¨Xns\ XpSÀ¶v SqÀWsaâv \nÀ¯n hbv¡m\mInsöpw At±lw ]dªp. hnjbw sFknknbpambn NÀ¨ sN¿psa¶pw {io\nhmk³ hyàam¡n. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.