Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
ssN\ `qI¼w: acWw 193 Bbn


 Posted Date : 24 April 2013

_oPnwKv: ssN\bn Ignª i\nbmgvN dnIvSÀ kvsIbn 7 Xo{hX tcJs¸Sp¯nb `qI¼¯n acn¨hÀ 193 Bbn. 12,000¯ne[nIw t]À¡v ]cnt¡äp. 23 t]sc ImWm\nömWv dnt¸mÀ«v. `qI¼¯n\p ]n¶mse CXphsc 3000t¯mfw XpSÀNe\§Ä DWvSmbXmbn HutZymKnI tI{µ§Ä Adnbn¨p. `qNe\¯n 1.40 aney¬ hoSpIÄ XIÀ¶p. cWvSv aneyWne[nIw BfpIsfbmWv `qNe\w _m[n¨p.

dnIvSÀ kvsIbnen 5.4 hsc tcJs¸Sp¯nb XpSÀNe\§Ä c£m{]hÀ¯\§sf kmcambn _m[n¡p¶Xmbn A[nIrXÀ ]dªp. `qI¼_m[nX taJeIfn ags]¿p¶Xpw c£m {]hÀ¯\§sf _m[n¨nSpWvSv. F¶ncp¶mepw c£m{]hÀ¯\§Ä Ct¸mgpw XpScpIbmsW¶v A[nIrXÀ Adnbn¨p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.