Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
kÀ¡mcns\ A«nadn¡m\nÃ: ]¶y³ cho{µ³


 Posted Date : 21 April 2013

Xncph\´]pcw: bpUnF^v LSII£nIsf kzm[o\n¨v kÀ¡mcns\ A«nadn¡m³ FÂUnF^v {ian¡nsöv kn]nsF kwØm\ sk{I«dn ]¶y³ cho{µ³. F¶m bpUnF^v kzbw XIÀ¶m {]Xn]£¯nsâ ISa \nÀhln¡psa¶pw At±lw hyàam¡n.

bpUnF^v hnSm\pÅ sPFkvFknsâ \o¡t¯mSp {]XnIcn¡pIbmbncp¶p At±lw. Kucnb½sb FÂUnF^nte¡v kzmKXw sNbvXpsImWvSpÅ hnFknsâ {]kvXmh\bpsS ]Ým¯e¯n ]¶ysâ {]kvXmh\bv¡v Gsd cmjv{Sob {]m[m\yapWvSv. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.