Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
Kucnb½ bpUnF^n XpScWw: hotc{µIpamÀ


 Posted Date : 21 April 2013

tImgnt¡mSv:. sI.BÀ. Kucnb½bpw sPFkvFkpw bpUnF^n XpStcWvSXv ap¶WnbpsS BhiyamsW¶v tkmjyenkväv P\X (sUtam{ImänIv) t\Xmhv Fw.]n. hotc{µIpamÀ ]dªp.

{]iv\§fpsWvS¦n Ah NÀ¨ sNbvXp ]cnlcn¡pIbmWv thWvSsX¶pw hotc{µIpamÀ Bhiys¸«p. CtXmsS Kucnb½sb bpUnF^n \ne\nÀ¯p¶Xpambn _Ôs¸«v IqSpX t\Xm¡Ä cwK¯phcnIbmWv. cmhnse a{´n BcymS³ apl½Zv kam\amb Bhiyw {]ISn¸n¨ncp¶p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.