Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
kv{Xo kpc£ Bi¦mP\Iw: a³taml³ knwKv


 Posted Date : 21 April 2013

\yqUÂln: cmPy¯v kv{Xo kpc£ Bi¦mP\Isa¶v {][m\a{´n a³taml³ knwKv. CXn\mbn Iq«mb ]cn{iaw BhiyapsWvS¶pw At±lw ]dªp. knhn kÀhokv DtZymKØcpsS kt½f\¯nemWv At±lw C¡mcyw ]dªXv. kv{Xo kpc£ Dd¸p hcp¯p¶Xn\mbn kÀ¡mÀ iàamb \nba§Ä sImWvvSph¶n«pWvvSv. AgnaXn CÃmXm¡m³ kÀ¡mÀ ^e{]Zambn CSs]«Xmbpw At±lw hyàam¡n. C´ysbt¸mse sshhn[yapÅ cmPy¯v AgnaXn ]qÀWambn XSbpI Ffp¸asöpw At±lw ]dªp. UÂlnbn A©p hbkpImcn {Iqcambn _emÕwKw sN¿s¸«Xnsâ ]Ým¯e¯nembncp¶p {][m\a{´n kv{Xo kpc£sb hnebncp¯nbXv. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.