Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
jn_p t__n tPm¬ cmPnhbvs¡s­WvvS¶v BcymS³


 Posted Date : 21 April 2013

sIm¨n: KpPdm¯v apJya{´n \tc{µ tamUnsb kµÀin¨Xnsâ t]cn sXmgn a{´n jn_p t__n tPm¬ cmPnhbvt¡WvvS­Xnsöv a{´n BcymS³ apl½Zv. a{´nsb Xocpam\n¡m\pÅ A[nImcw apJya{´n¡mWv. AXv At±lw Xocpam\n¨psImÅpw. CXn No^v hn¸v ]n.kn. tPmÀPv A`n{]mbw ]dtbWvvS­Xnsöpw At±lw ]dªp.

KpPdm¯v apJya{´n \tc{µ tamUnsb Al½Zm_mZn F¯n kµÀ¨ jn_phns\Xntc hym]Iamb hnaÀi\w DbÀ¶ncp¶p. CtX¯pSÀ¶v jn_p cmPn hbv¡Wsa¶v ]n.kn. tPmÀPv Bhiys¸«ncp¶p. CXnt\mSmbncp¶p BcymSsâ {]XnIcWw. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.