Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
{]kv A¡mZan AhmÀUv: F³{SnIÄ £Wn¨p


 Posted Date : 21 April 2013

ImkÀtKmUv: tIcf {]kv A¡mZanbpsS 2012 se tPÀWenkw AhmÀUpIÄ¡v F³{Sn £Wn¨p. Zn\]{X§fnse anI¨ FUntämdnben\pÅ hn. IcpWmIc³ \¼ymÀ AhmÀUv, anI¨ At\zjWmßI dnt¸mÀ«n\pÅ sNmÆc ]ctaizc³ AhmÀUv, anI¨ {]mtZinI teJI\pÅ aqÀ¡¶qÀ \mcmbW³ AhmÀUv, anI¨ lyqa³ CâdÌv tÌmdn¡pÅ F³.F³. kXy{hX³ AhmÀUv, anI¨v \yqkv t^mt«m{Km^À¡pÅ {]kv A¡mZan AhmÀUv F¶nhbv¡mWv F³{SnIÄ £Wn¨Xv.

dnt¸mÀ«n teJIsâ t]cv h¨n«nsæn Øm]\¯nsâ tae[nImcnbpsS km£y]{Xw lmPcm¡Ww. F³{SnbpsS aq¶p tIm¸nIÄ klnXw 30 \Iw sk{I«dn, tIcf {]kv A¡mZan, Im¡\mSv, sIm¨n þ 682030 F¶ hnemk¯n Abbv¡Ww. 2012 se anI¨ Zriyam[ya {]hÀ¯I\pÅ AhmÀUn\pw t{]£IÀ¡p t]cv \nÀtZin¡mhp¶XmWv. 25,000 cq]bpw {]ivkXn ]{XhpamWv ]pckvImc tPXm¡Ä¡v e`n¡pI. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.