Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
hnhnb³ dn¨mÀUvkv UÂln sUbÀsUhnÄknsâ D]tZiI³


 Posted Date : 21 April 2013

\yqUÂln: CXnlmk Xmcw shÌn³Uoknsâ kÀ hnhb³ dn¨mÀUvkv sF]nFÃn UÂln sUbÀsUhnÄknsâ apJy D]tZiI\mIpw. Bdmw kokWn Ifn¨ Bdv aÕchpw tXmä UÂln¡v dn¨mÀUvknsâ D]tZi§Ä KpWw sN¿psa¶ {]Xo£bnemWv Sow.

UÂln Soan Ignhp sXfnbn¨ \nch[n Xmc§fpWvSv. Soansâ D]tZiI\mIp¶Xv X\n¡v ]pXnb A\p`hambncn¡psa¶pw Sow hcpw aÕc§fn anI¨ {]IS\w ]pds¯Sp¡psa¶mWv {]Xo£sb¶pw NpaXetbsäSp¯ tijw hnhnb³ dn¨mÀUvkv ]dªp. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.