Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
IÀWmSIbn P\hn[n tXSm³ 3600 e[nIw Øm\mÀYnIÄ


 Posted Date : 21 April 2013

_mwKfqÀ: sabv A©n\v \nbak`m sXcsªSp¸v \S¡p¶ IÀWmSIbn P\hn[n tXSm³ 3600 e[nIw Øm\mÀYnIÄ.

225 AwK k`bnse 224 koäpIfnte¡v \S¡p¶ sXcsªSp¸n \ma\nÀtZi ]{XnI ]n³hen¡m\pÅ Ahkcw i\nbmgvN Ahkm\n¨ncp¶p. CXn\ptijamWv sXcsªSp¸v I½oj³ Øm\mÀYnIfpsS IW¡v ]pd¯phn«Xv. F¶m IrXyambn F{X Øm\mÀYnIfpWvsS¶Xv RmbdmgvN am{Xta hyàamIq. 17 Bbncp¶p ]{XnI kaÀ¸n¡m\pÅ Ahkm\ XobXn. 3945 Øm\mÀYnIÄ ]{XnI kaÀ¸n¨ncp¶p.

kq£va]cntim[\bv¡v tijw 3692 ]{XnIIÄ \ne\n¡p¶XmsW¶v hyàambncp¶Xmbn No^v CeIv{S Hm^okÀ A\n IpamÀ Ym ]dªp. tabv F«n\mWv thms«®Â. Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.