Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
UÂlnbn Ip«nsb ]oUn¸n¨ {]Xn¡v h[in£ \ÂIWw: kpja kzcmPv


 Posted Date : 20 April 2013

\yqUÂln: UÂlnbn A©v hbkpImcn s]¬Ip«nsb _emÕwKw sNbvX tIknse {]Xn¡v h[in£ \ÂIWsa¶v temIvk` {]Xn]£ t\Xmhv kpja kzcmPv. C¯cw kw`h§Ä BhÀ¯nImXncn¡Wsa¦n {]XnIÄ¡v ISp¯ in£ Xs¶ \ÂIWw. UÂln kw`h¯nsâ ]Ým¯e¯n tI{µ B`y´ca{´n kpin IpamÀ jn³sU kÀhI£ntbmKw hnfn¡Ww. ]oU\ tIknse IpähmfnIÄ¡p sshZypXmLmX in£ \ÂIWsa¶pw kp£a kzcmPv Bhiys¸«p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.