Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
saIvknt¡mbn _mdn shSnhbv¸v; A©v acWw


 Posted Date : 2 April 2013

KzmUmePmc (saIvknt¡m): saIvknt¡m knänbn ASp¯Sp¯pÅ cWvSv _mdpIfn \S¶ shSnshbv¸n Atacn¡Imc\S¡w A©v t]À acn¨p. ssIt¯m¡pw {Kt\Upw D]tbmKn¨v \S¯nb B{IaW¯n 17 t]À¡p ]cnt¡äp. sP^v ssesU tImaÀ BWv acn¨ Atacn¡Imcs\¶v Xncn¨dnªn«pWvSv. tKmÄ, dq« 66 F¶n _mdpIfnemWv shSnshbv¸v \S¶Xv. acn¨hcn _mÀ Poh\¡mcpw DÄs¸Sp¶p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.