Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
_nemh ]m¡nØm\n aS§nsb¯n; sXcsªSp¸p {]NmcWw \bn¡nÃ


 Posted Date : 2 April 2013

Idm¨n: HcmgvNbmbn Zp_mbnembncp¶ ]m¡nØm³ ]o¸nÄkv ]mÀ«n sNbÀam³ _nemh `qt«m ]m¡nØm\n aS§nsb¯n. ]t£ tabn \S¡p¶ s]mXp sXcsªSp¸n\p apt¶mSnbmbpÅ {]NmcW]cn]mSnIfn _nemh t\XrXzw \evInsömWv dnt¸mÀ«v.

]nXmhpw ]mIv {]knUâpamb Bkn^v Aen kÀZmcnbpambn ]mÀ«n Imcy§Ä kw_Ôn¨pWvSmb Akzmcky§sf XpSÀ¶mWv _nemh Zp_mbnte¡p t]mbXv. XpSÀ¶v kÀZmcnbpw Zp_mbnse¯nbncp¶p. _nemhens\ A\p\bn¸n¨p ]m¡nØm\nte¡p aS¡n sImWvSphcm\mbncp¶p kÀZmcnbpsS Zp_mbv bm{Xsb¶mWv kqN\. Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.