Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
P¸m\n `qNe\w; Bf]mbanÃ


 Posted Date : 2 April 2013

tSmtIym: Ing¡³ P¸m\n dnÎÀ kvsIbnen Bdp tcJs¸Sp¯nb `qNe\w. {]mtZinI kabw ]peÀs¨ 4.53\mWv `qNe\w A\p`hs¸«Xv. Bf]mbtam \mi\ãtam dnt¸mÀ«v sN¿s¸«nÃ. tSmtIymbnÂ\n¶v 327 IntemaoäÀ AIse hS¡p Ing¡³ kap{Z¯n 107 IntemaoäÀ Bg¯nembncp¶p {]`h tI{µw. AtXkabw kp\man ap¶dnbn¸v \ÂInbn«nÃ. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.