ചാന്ദ്നിക്ക് രണ്ടാം സ്വർണം
Sunday, October 22, 2017 5:47 AM IST
പാലാ: സംസ്ഥാന കായികോത്സവത്തിൽ പാലക്കാട‌് കല്ലടി സ്കൂളിലെ സി.ചാന്ദ്നിക്ക് രണ്ടാം സ്വർണം. ജൂനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ 1,500 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിലാണ് ചാന്ദ്നി സ്വർണം നേടിയത്.

ശനിയാഴ്ച 3,000 മീറ്ററിലും ചാന്ദ്നി സ്വർണം നേടിയിരുന്നു.