സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല
Monday, August 21, 2017 7:14 AM IST
കൊച്ചി: സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. അഞ്ച് ദിവസമായി പവന്‍റെ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ല. 21,680 രൂപയിലാണ് പവന്‍റെ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. 2,710 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്‍റെ വില.