സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല
Monday, July 17, 2017 8:55 AM IST
കൊച്ചി: സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. പവന് 20,920 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 2,615 രൂപയിലുമാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. മൂന്ന് ദിവസമായി പവന്‍റെ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ല.