Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
_lvdn³ F^v h¬: t]mÄ s]mknj³ tdmkv_ÀKn\v
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
a\ma (_lvdn³): _lvdn³ t^mÀape h®n sagvknUknsâ PÀa³ ss{UhÀ \nt¡m tdmkv_ÀKv. C¶mWv _lvdn³ F^v h¬ ss^\Â. Icnbdn tdmkv_ÀKnsâ cWvSmw t]mÄ s]mknj\mWnXv.

aq¶p {]mhiyw temINm¼y\mb PÀa\nbpsS sdUv_pÄ ss{UhÀ sk_mÌy³ shäemWv cWvSmw Øm\¯v. s^cmcnbpsS s^ÀWmtWvSm Atem¬tkm aq¶maXv C¶s¯ aÕcw XpS§pw.{Km³Uv ^n\mse
sF]nFÂ tIkv: hn[n ASp¯ amkw 29\v
temI PqWnbÀ h\nXm t_mIvknwKv C´y¡p aq¶p kzÀWw
Ifna®n ]pXnb cmPmhv? {^©v Hm¸¬ C¶papXÂ
]pXpbpK¸ndhn
SoapIfpsS adp]Sn Xr]vXnIcw: _nknknsF
]mIv {In¡än\v C´y³ klmbw thWw: sjlcnbmÀ Jm³
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.