Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Business News |
C³Ukv C³Uv _m¦nsâ AämZmb¯n 38 iXam\w hÀ[\
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
sIm¨n: Ignª km¼¯nI hÀj¯nsâ aq¶mw ]mZ¯n C³Ukv C³Uv _m¦nsâ AämZmbw 38 iXam\w hÀ[n¨v 307.40 tImSn cq]bmbn. {]hÀ¯\ em`¯n 43 iXam\w hÀ[\bmWv C¡mebfhnepWvSmbXv.

2013 amÀ¨v 31\v Ahkm\n¨ hÀj¯n 1061.18 tImSn cq]bpsS AämZmbhpw _m¦v ssIhcn¨p. ap³ hÀjs¯ At]£n¨v 32 iXam\w hÀ[\bmWnXv. _m¦v imJIfpsS F®w 500þDw FSnF½pIfpsS F®w 882þDw Bbn DbÀ¶p.s^Ud _m¦nsâ klIcWt¯msS \njn AknÌohv sSIvt\mfPn skâÀ
hpUvkv s{^jvsa³ IfIvj³ hn]WnbnÂ
{]kmZv sI. ]Wn¡À sIFwF {]knUâv
kn. _metKm]m s^Ud _m¦v t_mÀUv AwKw
^mÎn\v dn¡mÀUv DXv]mZ\hpw hn]W\hpw
alnfm_m¦ns\ Fkv_nsFbn ebn¸nt¨¡pw
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.