Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Business News |
C³Ukv C³Uv _m¦nsâ AämZmb¯n 38 iXam\w hÀ[\
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
sIm¨n: Ignª km¼¯nI hÀj¯nsâ aq¶mw ]mZ¯n C³Ukv C³Uv _m¦nsâ AämZmbw 38 iXam\w hÀ[n¨v 307.40 tImSn cq]bmbn. {]hÀ¯\ em`¯n 43 iXam\w hÀ[\bmWv C¡mebfhnepWvSmbXv.

2013 amÀ¨v 31\v Ahkm\n¨ hÀj¯n 1061.18 tImSn cq]bpsS AämZmbhpw _m¦v ssIhcn¨p. ap³ hÀjs¯ At]£n¨v 32 iXam\w hÀ[\bmWnXv. _m¦v imJIfpsS F®w 500þDw FSnF½pIfpsS F®w 882þDw Bbn DbÀ¶p.hotäm A[nImcw thWvS; kzbw`cWw thWw: tUm. cmP³
]eni\nc¡p amdnÃ
J¯À FbÀthbvkn GgpZn\ {]tamjW hnev]\
sNehp Ipdª B`y´c, hntZi hnt\mZbm{Xbpambn sFBÀknSnkn
ap³\nc _nkn\kv {]apJÀ H¯ptNcp¶p
hWvSÀem ]cnØnXn DuÀP kwc£W AhmÀUn\v At]£n¡mw
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.