Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Business News |
C³Ukv C³Uv _m¦nsâ AämZmb¯n 38 iXam\w hÀ[\
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
sIm¨n: Ignª km¼¯nI hÀj¯nsâ aq¶mw ]mZ¯n C³Ukv C³Uv _m¦nsâ AämZmbw 38 iXam\w hÀ[n¨v 307.40 tImSn cq]bmbn. {]hÀ¯\ em`¯n 43 iXam\w hÀ[\bmWv C¡mebfhnepWvSmbXv.

2013 amÀ¨v 31\v Ahkm\n¨ hÀj¯n 1061.18 tImSn cq]bpsS AämZmbhpw _m¦v ssIhcn¨p. ap³ hÀjs¯ At]£n¨v 32 iXam\w hÀ[\bmWnXv. _m¦v imJIfpsS F®w 500þDw FSnF½pIfpsS F®w 882þDw Bbn DbÀ¶p.FÂ]nPn k_vknUn: t\cn«pÅ hnXcW¯neqsS kÀ¡mÀ 5,060 tImSn cq] em`n¨p
\nc¡nfhn\v A\pIqe kmlNcyw: Achnµv kp{_ÒWy³
tkmtfm ss{]w kvamÀSvt^m¬ hn]WnbnÂ
Hm¬sse³ s]À^yqw amÄ Ct_ C´ybnÂ
hntZi hym]mc \bw: ^n¡n UnPnF^vSn inev]ime 29\v
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.