Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to International News |
Cdm¡n 40 t]À sImÃs¸«p
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
_mKvZmZv: Cdm¡nse InÀIp¡v {]hniybn {][m\a{´n AÂamenIn¡v FXntc {]t£m`w \S¯p¶ kp¶nIfpw ssk\yhpw X½nepWvSmb Gäpap«en 40 t]À¡p Pohlm\n t\cn«p. lhnPm taJebnÂ\n¶v 34 Iemjv\nt¡mhv ssd^nfpIfpw \mev b{´t¯m¡pIfpw ]nSns¨Sps¯¶v Hcp ssk\nI Hm^okÀ Adnbn¨p.kam[m\]cambn kacw \S ¯nb X§sf ssk\yw B{Ian¡pIbmbncp¶psh¶v {]t£m`ImcnIÄ ]cmXns¸«p.


k±mansâ hnizkvX³ AÂZucn sImÃs¸«p
sba\nse hnam\¯mhfw AÂIzbvZ ]nSn¨p
C\n _mädn thWvSm¯ hoUntbm Imad
CÔ\w Xocpw, sak©À _p[{Kl¯n acn¨phogpw
]mIv sFFkv t\Xmhv lm^nkv apl½Zv kboZv sImÃs¸«p
h\nXm tPÀWenÌn\v ssN\bn GgphÀjw XShv
ssI¡qent¡kv: bpFkn C´y¡mc³ AdÌnÂ
skÀ_nb³ {]knUâv c£s¸«p
ss{IkvXh A`bmÀYnIsf ISen Fdnªp sIm¶p
{IqUv hne 64 tUmfdn\p apIfnembn
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.