Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to International News |
GXp `ojWnbpw t\cnSpw: Ibm\n
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
Ckvemam_mZv: ]pd¯p\n¶pÅ GXp `ojWnbpw t\cnSm³ ]m¡nØm³ kpkÖamsW¶v ssk\nIta[mhn P\d Ajv^mIv ]Àthkv Ibm\n hyàam¡n.
At_m«m_mZn\p kao]apÅ ImIp ssk\nI A¡mZanbnse tIUäpIfpsS ]mknwKv Hu«v ]tcUn kwkmcn¡pIbmbncp¶p At±lw.

C´y¡pw A^vKm\nØm\papÅ ]tcm£amb ap¶dnbn¸mWv Ibm\nbpsS {]kvXmh\sb¶p IcpXs¸Sp¶p. ASp¯Ime¯v \nb{´WtcJbv¡p kao]w cWvSv C´y³ ssk\nIsc ]m¡nØm³ sImes¸Sp¯nbXv Ccp cmPy§fpw X½nepÅ _Ôw hjfm¡n bncp¶p.Bet¸mbnse P\hmktI{µ¯nte¡p _mc t_mw_pIÄ; kndnbbn 71 acWw
k`bpsS `mjmssien \hoIcn¡s¸SWw: {^m³knkv ]m¸
P¸msâ Xoc\Kc§sf ]nSn¨pe¨v h³ `qNe\w
21 _kv bm{X¡msc ]mIv Xo{hhmZnIÄ shSnh¨p sIm¶p
s_mt¡mldmw {Kt\Uv B{IaW¯n Ggp acWw
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.