Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
Hmt«m adnªp ss{UhÀ acn¨p Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page

 

aq¶mÀ: I¶nae Fkvtään Hmt«m adnªv ss{UhÀ acn¨p. aq¶pt]À¡v ]cnt¡äp. I¶nae tSm]v Unhnj\n inh³ þ ]n¨b½ Z¼XnIfpsS aI³ Ip«ncmPv(30) BWv acn¨Xv. CtX Unhnj\n Xmakn¡p¶ aWnIWvT³(32), amSkzman(75), e£vaW³ (70) F¶nhÀ¡mWv ]cnt¡äXv.

C¶se cmhnse ]t¯msS I¶nae tSm]v Unhnj\nÂ\n¶p bm{X¡mcpambn aq¶mdnte¡v hcpwhgnbmWv A]ISapWvSmbXv. hml\¯n\p IpdpsI NmSnb e£vaWs\ c£n¡m³ {ian¡p¶Xn\nsSbn Hmt«m Cbmsf CSn¨v adnbpIbmbncp¶p. CSnbpsS BLmX¯n e£vaWsâ heXpIm HSnªp. ss{UhÀ Ip«ncmPv kw`hØe¯pXs¶ acn¨p. hml\¯nepWvSmbncp¶ aWnIWvT³, amSkzman F¶nhsc \m«pImÀ aq¶mÀ Smä So P\d Bip]{Xnbn {]thin¸n¨p. ]¯pamkwap¼mWv Ip«ncmPnsâ hnhmlw IgnªXv. `mcy Nn{X. arXtZlw t]mkväptamÀ«¯n\ptijw C¶v kwkvIcn¡pw. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.