Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
hbemÀ chnsb apJya{´n kµÀin¨p Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page

 

sIm¨n: slÀWnb ikv{X{Inb¡p hnt[b\mbn te¡vtjmÀ Bip]{Xnbn Ignbp¶ tI{µa{´n hbemÀ chnsb apJya{´n D½³ NmWvSn kµÀin¨p. C¶se sshIpt¶cw Bip]{Xnbnse¯nb apJya{´n hbemÀ chnbpsS BtcmKy ØnXnsb¡pdn¨v Bip]{Xn amt\PnwKv UbdÎÀ tUm. ^nen¸v AKÌn\pambn kwkmcn¨p. tI{µa{´n sI.kn. thWptKm]mÂ, a{´n sI. _m_p, hn.Fw. kp[oc³, s_¶n _l¶m³ FwFÂF, F.kn. tPmkv, sI.Fw.sF.ta¯À F¶nhcpw hbemÀ chnsb kµÀin¨p.

chn ]qÀW BtcmKyhm\msW¶pw cWvSpZnhk¯n\Iw Bip]{Xn hnSm\mIpsa¶mWp {]Xo£n¡p¶sX¶pw Bip]{Xnhr¯§Ä Adnbn¨p. Ignª shÅnbmgvN ITn\amb hbdpthZ\sb¯pSÀ¶v Bip]{Xnbn {]thin¸n¨ hbemÀ chnsb i\nbmgvNbmWp slÀWnb ikv{X{Inbbv¡p hnt[b\m¡nbXv. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.