Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
tam³kv tPmk^v FwFÂFbpsS aI³ \ncymX\mbn Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page

 

ISp¯pcp¯n:tam³kv tPmk^v FwFÂFbpsS aI³ C½m\ph tam³kv (11) \ncymX\mbn. apf´pcp¯n t¥m_ CâÀ\mjW kvIqÄ Bdmw ¢mkv hnZym ÀYnbmWv. kwkvImcw \msf cWvSn\v ISp¯pcp¯n skâv tacokv Xmg¯p]ÅnbnÂ. A½: tkmWnb (tIm«bw FkvF¨v auWvSv lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ A[ym]nI) tNÀ¯e am´pcp¯n IpSpw_mwKw. GI ktlmZcn: acnb. (hnZymÀYn\n apf´pcp¯n t¥m_ CâÀ\mjW kv IqÄ). C½m\phensâ I®pIÄ tIm«bw saUn¡Â tImfPv Bip]{Xnbnse t\{X _m¦nte¡v Zm\w sN bvXp. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.