Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
bpUnF^v kÀ¡mcnsâ cWvSmw hmÀjnIw C¶v Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page

 

Xncph\´]pcw: bpUnF^v kÀ¡mcnsâ cWvSmw hmÀjnImtLmj§fpsS kwØm\Xe DZvLmS\w C¶v D¨Ignªv aq¶n\p sk\äv lmfn \S¡pw. apJya{´n D½³ NmWvSn DZvLmS\w sN¿pw.

kÀ¡mÀ ]pXpXmbn \S¸m¡p¶ BtcmKy ]²XnIfpsS {]Jym]\hpw apJya{´n \nÀhln¡pw. a{´n hn.Fkv. inhIpamÀ ]²Xn ]cnNbs¸Sp¯pw. a{´namcmb ]n.sI. Ipªmen¡p«n, sI.Fw. amWn, sI.]n. taml\³, jn_p t__ntPm¬, A\q]v tP¡_v F¶nhÀ BiwkIfÀ¸n¡pw. a{´n sI.kn. tPmk^v kzmKXw ]dbpw. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.