മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പഠനസര്‍വേ 20ന് തുടങ്ങും
കൊച്ചി: കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ മനസിലാക്കി ഭാവി പദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാനായി 20 മുതല്‍ ജൂണ്‍ 15 വരെ സംസ്ഥാനത്തു പഠനസര്‍വേ നടത്തുമെന്നു ഫിഷറീസ് മന്ത്രി കെ. ബാബു അറിയിച്ചു.

മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡില്‍ അംഗത്വമുള്ളവരില്‍നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത 10,000 മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളില്‍നിന്നുമാണു വിവരശേഖരണം നടത്തുന്നത്. ഇതില്‍ 8,200 കുടുംബങ്ങള്‍ തീരദേശമേഖലയിലും 1,800 കുടുംബങ്ങള്‍ ഉള്‍നാടന്‍ മേഖലയിലും ഉള്‍പ്പെട്ടതാണ്. വയനാട് ഒഴികെയുള്ള 13 ജില്ലകളില്‍ ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡില്‍ അംഗത്വമുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായിട്ടാണു സര്‍വേ നടത്തുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സര്‍വേയ്ക്കായി 17.15 ലക്ഷം രൂപയാണു വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി വിവിധ ജില്ലകളില്‍നിന്നായി ബിരുദധാരികളായ 112 എന്യൂമറേറ്റര്‍മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു പരിശീലനം നല്കിയതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.