Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
]n.kn. tPmÀPpambn _Ôs¸Sp¯n Btcm]Ww: H³]Xp t]À¡p t\m«okv Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page

 

Xncph\´]pcw: ]n.kn.tPmÀPnsâ aIfmsW¶p hymP{]NmcWw \S¯n Xs¶ Pmck´Xnsb¶p ap{ZIp¯nbhÀs¡Xntc \S]SnsbSp¡Wsa¶ Gcptaen I\I¸mew kztZin\nbpsS lÀPn kwØm\ a\pjymhImi I½oj³ A[y£³ PÌokv sP._n.tImin ^ben kzoIcn¨v FXnÀI£nIÄ¡p t\m«okv Abbv¡m³ D¯chmbn.

dnt¸mÀ«À Nm\ FUnäÀ C³ No^v Fw.hn. \ntIjvIpamÀ, dnt¸mÀ«À Nm\ CSp¡n ko\nbÀ dnt¸mÀ«À Fw.Fkv. A\ojvIpamÀ, sI.BÀ. Kucnb½, tem\¸³ \¼mS³, sI. {^m³knkv tPmÀPv, sXmSp]pg kztZinIfmb hn³kâv AKÌn³, tPmbn AKÌn³, BâWn cmPp F¶nhcmWv FXnÀI£nIÄ. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.